Za zásah do meradla hrozí trest odňatia slobody

Podľa Trestného zákona sa v § 219 psím. a) stanovuje trestnoprávna zodpovednosť za zásah do meradla.
§ 219 písm. a)  Trestného zákona

Neoprávnené vyrobenie, používanie alebo prechovávanie overovacej značky meradla alebo zabezpečovacej značky meradla

(1) Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, spojí alebo falšuje overovaciu značku meradla alebo zabezpečovaciu značku meradla na účel použiť ju ako pravú alebo na taký účel ju prepravuje alebo poskytne inému alebo neoprávnene prechováva overovacie značky meradla alebo zabezpečovacie značky meradla na účel použiť ich ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Kto neoprávnene vyrobí, prechováva, obstará si alebo inak zadováži, poskytne inému alebo použije raznicu, nástroj alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 1, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) závažnejším spôsobom konania,
b) vo väčšom rozsahu, alebo
c) z osobitného motívu.

4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) vo veľkom rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s., (ďalej SEVAK ) pre zabezpečenie zvýšenia ochrany meradla odporúča odberateľom pravidelnú kontrolu meradla vrátane overovacích značiek.

Vodomer, ktorý slúži na meranie dodávky vody z verejného vodovodu do nehnuteľnosti je:

a) osadený na vodovodnej prípojke spravidla vo vodomernej šachte alebo v pivnici
b) príslušenstvom verejného vodovodu
c) vo vlastníctve spoločnosti SEVAK

Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách …, v znení neskorších predpisov:

a) § 26, odsek 1 písm. e) je odberateľ povinný dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu vodomeru, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na vodomere,
b) podľa § 25, odsek 1 písm. c) a d) je odber vody s používaním vodomeru, ktorý v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný, alebo na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii (plombovací drôt a plomba) považovaný za neoprávnený.

Náhrada škody:

SEVAK si bude uplatňovať náhradu škody u odberateľa, ktorý neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu. Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu je zo zákona povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejného vodovodu a zároveň mu bude vyfakturovaná dodaná pitná voda a/alebo odvedená odpadová voda vo výške spôsobenej škody. Škoda sa bude uplatňovať pri každom zistenom neoprávnenom zásahu.

Trestnoprávna zodpovednosť:

V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu SEVAK bezodkladne predloží trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní. Privítame akékoľvek informácie o osobe, ktorá by ponúkala vykonať zásah do meradla.