1) Vodomer je dôležitým zariadením pre korektný vzťah medzi Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami a.s. (ďalej SEVAK) a  odberateľom, pretože slúži pre určovanie množstva vody dodanej/odvedenej. Za jeho ochranu podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách zodpovedá odberateľ.

2) Povinnosťou odberateľa je chrániť vodomer pred mechanickým aj tepelným poškodením a zabezpečiť k nemu bezpečný prístup SEVAK-u. Odberateľ musí dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu plomby vodomera a montážnej plomby.

3) Vodomery, ktoré sa používajú na meranie dodávky pitnej vody sú veľmi citlivé meracie prístroje, ktorých mechanizmus je vyrobený z plastov vhodných pre styk so studenou vodou do teploty max. 40° C. Voda z verejného vodovodu má teplotu približne 8 – 12° C. Poškodenie vodomeru môžu spôsobiť nielen extrémne nízke teploty, ale aj teploty extrémne vysoké.

4) Dôležitou súčasťou inštalácie sú aj spätné ventily, ktoré je potrebné udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

Ochrana vodomeru proti poškodeniu mrazom
1) Najväčším nepriateľom vodomeru je zima a mráz, ktoré ho môžu poškodiť a spôsobiť odberateľovi zbytočné nepríjemnosti a škodu.

a) ak je vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vodomernej šachte), šachtu je potrebné starostlivo uzatvoriť, poklop šachty prikryť tepelnou izoláciou (polystyrénom a pod.)

b) v prípade silných mrazov je potrebné zabezpečiť okolo vodomeru tepelnú izoláciu (v prípade, že je vodomer osadený v nezamŕzajúcej hĺbke, izolácia nie je potrebná). Ako tepelnú izoláciu nie je vhodné používať materiály, ktoré môžu navlhnúť.

c) ak je vodomer umiestnený v interiéri nehnuteľnosti, je potrebná ochrana potrubia vystaveného mrazu podobne ako ochrana vodomeru pomocou doporučených izolačných materiálov a priestor, v ktorom je vodomer umiestnený, je potrebné dobre uzatvoriť proti vnikaniu chladného vzduchu z vonku (napríklad rozbité pivničné okno a prievan, môžu v mrazivých dňoch spôsobiť zamrznutie a poškodenie vodomeru)

d) poškodenie dlhotrvajúcim mrazom je také závažné, že vodomer je neopraviteľný. V takom prípade je následná škoda ešte vyššia.

Ochrana vodomeru proti poškodeniu teplom

1) Poškodenie vodomeru môže spôsobiť aj teplá alebo horúca voda

a) ak sa do vodomeru dostane napríklad pri nefunkčnosti spätného ventilu alebo klapky,
b) ak sa zamrznutá vnútorná inštalácia vrátane vodomeru ohrieva otvoreným ohňom, kedy dochádza k poškodeniu plastových častí vodomeru teplom. Po takomto zásahu spravidla vodomer už merať nebude z dôvodu poškodenia a je nutná jeho výmena.

Pri poškodení vodomeru je SEVAK oprávnený požadovať od odberateľa náhradu škody t. j. výmenu vodomeru a jeho opravu.