Podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. v platnom znení:

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (ďalej SEVAK) je:

a) vlastníkom vodomeru, ktorým sa meria množstvo vody dodanej verejným vodovodom. Vodomer je príslušenstvom verejného vodovodu.
b) povinný zabezpečiť aby vodomer spĺňal požiadavky stanovené v Zákone o metrológii v platnom znení,
c) podrobnosti o spôsobe stanovenia množstva vody dodanej/odvedenej určuje vyhláška č. 397/2003 Z.z. v platnom znení.

Odberateľ je povinný:

a) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa, alebo ním poverenej osoby do nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod/ verejnú kanalizáciu za účelom zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu/verejnej kanalizácie, zistenie stavu vodomeru, alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody, zistenia technického stavu vodovodnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť,

b) oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na vodomere,

c) dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu vodomeru, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na vodomere,

d) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na vodomere, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je vodomer umiestnený,

e) ak odberateľ neumožní prevádzkovateľovi prístup k vodomeru, vodovodnej alebo ku kanalizačnej prípojke, môže prevádzkovateľ prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie.

Odpočet vodomerov

1) Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  vykonávajú v závislosti od množstva vody dodanej/odvedenej odpočty:

a) mesačne
b) štvrťročne
c) polročne
d) mimoriadne odpočty meradiel

2) Zamestnanci SEVAK-u, ktorí vykonávajú odpočet vodomeru, majú povinnosť sa preukázať identifikačnou kartou, na ktorej je uvedené meno a priezvisko zamestnanca a jeho pracovné zaradenie.

3) Ak vodomer nie je sprístupnený a SEVAK nemôže vykonať odpočet vodomeru, zanechá u odberateľa oznámenie o opakovanom odpočte vodomeru.
V prípade, že nie je možné vykonať ani opakovaný odpočet vodomeru, zanechá odpočtár odberateľovi oznámenie na samoodpočet vodomeru. V oznámení je uvedené číslo vodomeru a číslo odberného miesta.

4) Odpočet vodomeru je možné nahlásiť na:

a) bezplatnú telefonickú linku : 0800 500 852
b) na e-mailovú adresu: stavvodomeru@sevak.sk
c) prostredníctvom elektronického formulára v sekcii Zákazníci „ Nahlásenie stavu meradla (vodomeru)“
d) prostredníctvo web portálu
e) písomne alebo osobne na adresu:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

5) Preskúšanie vodomeru

a) ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla, alebo zistí poruchu na meradle, má právo požiadať vlastníka verejného vodovodu o jeho preskúšanie. Vlastník verejného vodovodu je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla podľa zákona o metrológii v znení neskorších predpisov. Výsledok preskúšania prevádzkovateľ verejného vodovodu neodkladne písomne oznámi odberateľovi,
b) žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote vodné.

6) Overenie vodomeru

Čas platnosti overenia určených meradiel označených značkou prvotného overenia Európskych spoločenstiev sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku overenia a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia.

7) Výmena vodomeru

a) ak pri výmene meradla odberateľ nebol prítomný, prevádzkovateľ predloží montážny list odberateľovi na podpis. V prípade, že odberateľ nedoručí podpísaný montážny list prevádzkovateľovi do 30 dní od jeho predloženia a odberateľ nezaslal podnet, reklamáciu alebo námietky na stav meradla, prevádzkovateľ považuje stav meradla za správny a bude použitý k fakturácii vodného/stočného.
b) prevádzkovateľ zabezpečí uskladnenie meradla po dobu 30 dní odo dňa výmeny meradla pre možnosť porovnania údajov na meradle a montážnom liste,
c) prevádzkovateľ zabezpečí archiváciu montážneho listu po dobu 10 rokov.