1) Vodovodná prípojka

1.1 Čo je vodovodná prípojka?
Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejný vodovod.

1.2 Kto je vlastníkom vodovodnej prípojky?
Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom.

1.3 Kto je odberateľom vody?
Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby, alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi.

1.4 Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je súčasťou vodovodnej prípojky?
Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke nie je súčasťou vodovodnej prípojky, ale je príslušenstvom verejného vodovodu. Meradlo je vlastníctvom prevádzkovateľa verejného vodovodu.

1.5 Aké sú povinnosti vlastníka vodovodnej prípojky?

a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu,
b) zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode, a aby nemohlo dôjsť k zmiešavaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode,
c) zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady

1.6 Aké má právomoci prevádzkovateľ verejného vodovodu?

a) je oprávnený požadovať od odberateľa, aby na vlastných zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejného vodovodu, inak odberateľ zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil,
b) rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch vodovodnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejný vodovod a o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na vodovodnej prípojke.

1.7 Aké sú podmienky pripojenia na verejný vodovod?
Žiadateľ sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody uzatvorenej s prevádzkovateľom verejného vodovodu.

1.8 Aké sú podmienky uzatvorenia zmluvy?

a) žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom verejného vodovodu týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejný vodovod vrátane technických podmienok na umiestnenie meradla a
b) kapacita verejného vodovodu to umožňuje.

1.9 Kde je miesto plnenia pre dodávku vody?

Dodávka vody je kvalitou, množstvom a tlakom splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky.

1.10 Aké sú právomoci osôb poverených prevádzkovateľom pri vstupe na pozemky?

Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely:
a) zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu,
b) zistenia stavu meradla alebo jeho montáže, demontáže, opravy, údržby alebo výmeny,
c) vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody,
d) zistenia technického stavu vodovodnej prípojky,
e) kontroly činností a monitoringu v ochranných pásmach vodárenského zdroja.

1.11 Vysporiadanie majetkových a vlastníckych vzťahov
Žiadateľ zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou prípojkou. Prevádzkovateľ odporúča vodovodnú prípojku zapísať ako vecné bremeno do katastra nehnuteľností, čím je možné vyhnúť sa budúcim problémom príp. súdnym sporom súvisiacim s prípojkou.