1) Žiadateľ predloží na Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (ďalej „SEVAK“) zákaznícke centrum (ďalej „ZC“) Žilina alebo Čadca vypísanú „Žiadosť o vyjadrenie k možnosti napojenia na verejný vodovod/ verejnú kanalizáciu v prevádzke SEVAK, “ s priloženou situáciou z katastrálnej mapy a  návrhom riešenia pripojenia (podľa pokynov v žiadosti). Tlačivá, ktoré sú povinné pre rodinné domy sú k dispozícii na ZC, www.sevak.sk.
SEVAK poskytne žiadateľovi bezplatne vyjadrenie v termíne do 30 dní od doručenia žiadosti.

2) Na základe poskytnutého kladného vyjadrenia, uvedeného v  bode 1), žiadateľ zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej „PD“) u autorizovanej osoby s rozsahom oprávnenia – inžinierske stavby alebo vodohospodárske stavby.
PD musí obsahovať:

a) dokladovú časť, ktorej súčasťou je vyjadrenie k možnosti napojenia nehnuteľnosti na VV a VK v prevádzke SEVAK, podľa bodu 1),
b) technickú správu vrátane výpočtu potreby vody,
c) situáciu širších vzťahov,
d) stavebný výkres objektov prípojok a pod. (vodomerná šachta, revízna kanalizačná šachta…),
e) pozdĺžny profil,
f) kladačský plán pre VP včítane vodomernej zostavy,
g) detail pripojenia prípojky na VV resp. VK.

3) Žiadateľ predloží PD vypracovanú podľa bodu 2) do podateľne SEVAK-u. SEVAK poskytne za úhradu v termíne do 30 dní vyjadrenie, potrebné k vybaveniu stavebného povolenia, príp. k ohláseniu drobnej stavby.

4) Žiadateľ si na vyjadrenia uvedené pod bodmi 1) a 3), ktoré mu poskytol SEVAK zabezpečí fotokópie, nakoľko budú súčasťou „Žiadosti“ podľa bodu 6) písm.b).

5) Žiadateľ predloží na príslušný stavebný úrad PD s vyjadrením podľa bodu 3) a splní ďalšie požiadavky, ktoré mu určí stavebný úrad. Po získaní právoplatného stavebného povolenia, príp. súhlasného stanoviska k zriadeniu drobnej stavby od stavebného úradu, žiadateľ postupuje podľa bodu 6).
Žiadateľ (vlastník) nehnuteľnosti, ktorá sa bude pripájať predloží na SEVAK:

a) vypísanú „Žiadosť o pripojenie novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod“, Žiadosť o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu“ (tlačivá sú k dispozícii na ZC, www.sevak.sk)
b) PD prípojky + fotokópia vyjadrení podľa bodu 1) a 3),
c) aktuálny list vlastníctva – (fotokópia),
d) právoplatné stavebné povolenie (s vyznačením právoplatnosti) príp. súhlasné stanovisko k zriadeniu drobnej stavby vydané príslušným stavebným úradom – (fotokópia),
e) výpis z obchodného registra, zriaďovacej listiny, živnostenského registra – (fotokópia),
f) overené poverenie – (fotokópia),
g) dohody (s overenými podpismi – originál),
h) objednávku montážnych prác.
(pre rodinné domy sú záväzné prílohy uvedené pod písm. a) – d) a g)

6) SEVAK po posúdení predložených dokladov dohodne dátum zriadenia pripojenia na VV, VK. Žiadateľ oznámi SEVAK-u zabezpečenie zemných prác, ktoré pre zriadenie VP, KP v celom rozsahu zabezpečuje žiadateľ. SEVAK si bude podľa aktuálneho Cenníka výkonov a služieb uplatňovať zbytočný výjazd a všetky náklady, ktoré SEVAK-u vzniknú, ak výkon vo vopred dohodnutom termíne nie je možné realizovať z dôvodu na strane žiadateľa pretože:

a) žiadateľ nedodržal PD a vyjadrenie k PD poskytnuté SEVAK-om.
b) žiadateľ neoznámil SEVAK-u min. 7 pracovných dní vopred, že mu dohodnutý termín realizácie výkonu nevyhovuje.

7) SEVAK uzatvorí „Zmluvu na dodávku vody, odvádzanie odpadových vôd

8) Z dôvodu, že počas zimného obdobia (od 01.12. do 15.03.) nie je možné dodržať technologické postupy pri montáži prípojok, SEVAK pripojenie ani prípojky nezriaďuje, okrem osadenia vodomeru a vodomernej zostavy.

9) UPOZORNENIE:
Žiadateľ, pretože je vlastníkom prípojky, zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov k pozemkom, v ktorých je prípojka, vodomerná šachta uložená. Odporúčame zapísať ťarchu na pozemku ako vecné bremeno do katastra nehnuteľností.