1) Kanalizačná prípojka

1.1. Čo je kanalizačná prípojka?
Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z nehnuteľnosti alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov nehnuteľnosti až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.

1.2 Kto je vlastníkom kanalizačnej prípojky?
Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila kanalizačnú prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom.

1.3 Kto je producentom odpadových vôd?
Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie, a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.

1.4 Aké sú povinnosti vlastníka kanalizačnej prípojky?

a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie,
b) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo k zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,
c) zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady

1.5 Aké má právomoci prevádzkovateľ verejnej kanalizácie?

a) je oprávnený požadovať od producenta, aby na vlastných zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, inak producent zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil,
b) rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch kanalizačnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejnú kanalizáciu, o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na kanalizačnej prípojke a o umiestnení kanalizačnej šachty.

1.6 Aké sú podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu?
Žiadateľ sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

1.7 Ak má vlastník vybudovanú žumpu, je povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu, ktorá sa v obci vybudovala?
Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu,  splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu, a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza je zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

1.8 Aké sú podmienky uzatvorenia zmluvy?

a) žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu,
b) kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje.

1.9 Kde je miesto plnenia pre odvádzanie odpadových vôd?
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.

1.10 Je možné vypúšťať do verejnej kanalizácie obsah žúmp a odpadové vody z domovej čistiarne?
Do verejnej kanalizácie je zakázané vypúšťať obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní.

1.11 Aké sú právomoci osôb poverených prevádzkovateľom pri vstupe na pozemky?
Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely:

a) zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie,
b) zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny,
c) vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd,
d) zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky

1.12. Vysporiadanie majetkových a vlastníckych vzťahov
Žiadateľ zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s kanalizačnou prípojkou. Prevádzkovateľ odporúča kanalizačnú prípojku zapísať ako vecné bremeno do katastra nehnuteľností, čím je možné vyhnúť sa budúcim problémom príp. súdnym sporom súvisiacim s prípojkou.