1) Zamestnanci spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ( ďalej „SEVAK“) na odbernom mieste nie sú oprávnení:

a) zasahovať do vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie, nakoľko podľa zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizácie
b) prijímať platby v hotovosti za vodné a stočné, iné služby
c) vyberať nedoplatky z vyúčtovania vodného a stočného, iných služieb a pod.

2) Zamestnanec SEVAK-u pri návšteve odberného miesta je povinný preukázať sa:

a) identifikačnou kartou s menom a osobným číslom.
b) na vyzvanie sa musí preukázať občianskym preukazom.

3) Akékoľvek podozrivé správanie zamestnancov SEVAK-u alebo osôb vydávajúcich sa za zamestnancov SEVAK-u je potrebné urýchlene nahlásiť na:

a) vodárenský dispečing s nepretržitou 24 hod. službou, č. t. +421 41 707 17 29
b) e-mailom prostredníctvom adresu: podatelna@sevak.sk
c) útvar organizačno – personálny, č. t. +421 41 707 17 11 (Mgr. Rošková)