1) Za dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí odberateľ Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám a.s. (ďalej SEVAK) vodné a stočné stanovené v súlade s Rozhodnutím úradu pre reguláciu sieťových odvetví uvedené v Cenníku výkonov a služieb SEVAK-u.

2) K cene vodného a stočného sa pripočítava daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.

3) Zúčtovacia faktúra sa vyhotovuje min. 1 x ročne na základe odpočtu meradla alebo dohodnutého spôsobu určenia množstva uvedeného v zmluve. Odpočty meradiel sa vykonávajú na základe stanoveného harmonogramu odpočtov.

4) Predpokladaný cyklus odpočtu je dohodnutý s odberateľom v zmluve.

5) SEVAK má právo vykonať kedykoľvek v priebehu fakturačného obdobia mimoriadny odpočet.

6) Mimoriadne odpočty sa vykonávajú najmä po zmene ceny za dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd.

7) Ak SEVAK nemohol vykonať odpočet z dôvodov na strane odberateľa, má právo vyúčtovať odberateľovi priemernú spotrebu podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobie a rozdiely zúčtovať pri najbližšej fakturácii.

8) Faktúra za vodné a stočné musí byť odberateľom uhradená v lehote splatnosti, ktorá je určená na 14 dní. Rozhodujúcim dátumom pre dodržanie lehoty splatnosti je pripísanie finančných prostriedkov na účet SEVAK-u.

9) SEVAK nezodpovedá za škody v prípade, ak platba neobsahuje správny variabilný symbol a nie je možné platbu správne priradiť.

10) SEVAK umožňuje vykonať platbu faktúry:
a) trvalým prevodným príkazom
b) poštovou peňažnou poukážkou
c) prostredníctvom COOPKASY

11) Bankové spojenie SEVAK-u: ČSOB a.s., Bratislava, IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033