1) Za dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí odberateľ Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám a.s. (ďalej SEVAK) vodné a stočné stanovené v súlade s Rozhodnutím úradu pre reguláciu sieťových odvetví uvedené v Cenníku výkonov a služieb SEVAK-u.

2) K cene vodného a stočného sa pripočítava daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.

3) Zúčtovacia faktúra sa vyhotovuje min. 1 x ročne na základe odpočtu meradla alebo dohodnutého spôsobu určenia množstva uvedeného v zmluve. Odpočty meradiel sa vykonávajú na základe stanoveného harmonogramu odpočtov.

4) Predpokladaný cyklus odpočtu je dohodnutý s odberateľom v zmluve.

5) SEVAK má právo vykonať kedykoľvek v priebehu fakturačného obdobia mimoriadny odpočet.

6) Mimoriadne odpočty sa vykonávajú najmä po zmene ceny za dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd. Ak bol vykonaný mimoriadny odpočet vodomeru pri zmene ceny, SEVAK môže v nasledovnom fakturačnom cykle vystaviť faktúru bez vykonaného odpočtu, v ktorej sa použije údaj z priemernej dennej spotreby podľa predchádzajúceho obdobia.

7) Ak SEVAK nemohol vykonať odpočet z dôvodov na strane odberateľa, má právo vyúčtovať odberateľovi priemernú spotrebu podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobie a rozdiely zúčtovať pri najbližšej fakturácii.

8) V prípade záujmu vykonáva SEVAK  na základe vyplnenej, podpísanej a doručenej Objednávky – Mimoriadne vyúčtovanie vodného/stočného na odbernom mieste mimo harmonogramu službu:

  • vykonanie odpočtu vodomeru mimo harmonogramu
  • vystavenie faktúry na vodné/stočné mimo harmonogramu,

Vystavenie faktúry a vykonanie odpočtu mimo harmonogramu je podľa Cenníka výkonov a služieb spoplatnená služba.

9) Faktúra za vodné a stočné musí byť odberateľom uhradená v lehote splatnosti, ktorá je určená na 14 dní. Rozhodujúcim dátumom pre dodržanie lehoty splatnosti je pripísanie finančných prostriedkov na účet SEVAK-u.

10) SEVAK nezodpovedá za škody v prípade, ak platba neobsahuje správny variabilný symbol a nie je možné platbu správne priradiť.

11) SEVAK umožňuje vykonať platbu faktúry:
a) trvalým prevodným príkazom
b) poštovou peňažnou poukážkou
c) prostredníctvom COOPKASY

12) Bankové spojenie SEVAK-u: ČSOB a.s., Bratislava, IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033