Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené na našich internetových stránkach www.sevak.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Prevádzkovateľ:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11.

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné údaje: Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis, údaje zo splnomocnenia, výpis z OR, výpis zo ŽR.

Údaje o nehnuteľnosti: Údaje z listu vlastníctva dotknutých nehnuteľnosti, geometrický plán, situácia alebo situačný náčrt, kópia katastrálnej mapy, predpokladané osadenie stavby, typ stavby, stavebné povolenie.

Údaje vo vyjadreniach a dohodách: Vyjadrenie k možnosti(bodu) napojenia, vyjadrenie k stavebnému povoleniu, rozhodnutie o zriadení pripojenia, dohoda o zriadení prípojky na cudzom pozemku, dohoda o zriadení spoločnej prípojky, dohoda spoluvlastníkov o spoločnom zriadení prípojky.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vašej žiadosti a osobitných zákonov na tieto účely:

  • Spracovanie vyjadrení k umiestneniu stavby
  • Spracovanie vyjadrení k projektovej dokumentácii stavby
  • Spracovanie vyjadrení o existencii siete
  • Spracovanie vyjadrení k možnosti napojenia
  • Zakreslenie inžinierskych sietí
  • Vytýčenie inžinierskych sietí
  • Spracovanie dohôd o zriadení prípojky
  • Vedenie účtovnej evidencie

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje v žiadostiach, vyjadreniach a v účtovnej evidencii sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vám nemôžeme Vašu žiadosť vybaviť.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Obec, iné oprávnené subjekty v zmysle osobitných zákonov.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Aké máte práva?

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu podatelna@sevak.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.