Projektová dokumentácia

Ako mám postupovať ak si chcem zriadiť vodovodnú, resp. kanalizačnú prípojku pre nehnuteľnosť doposiaľ nepripojenú na verejný vodovod, resp. verejnú kanalizáciu?

2022-07-13T14:49:50+02:00

Prípojky sa zriaďujú v zmysle "POSTUP-u žiadateľa pri požiadavke na zriadenie pripojenia na verejný vodovod (VV) a verejnú kanalizáciu (VK). Informácie nájdete TU

Ako mám postupovať ak si chcem zriadiť vodovodnú, resp. kanalizačnú prípojku pre nehnuteľnosť doposiaľ nepripojenú na verejný vodovod, resp. verejnú kanalizáciu?2022-07-13T14:49:50+02:00

Čo má obsahovať projekt VP, KP?

2020-09-11T10:08:10+02:00

Projektová dokumentácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí obsahovať : 1. Vyjadrenie k bodu napojenia na vodovod, kanalizáciu, 2. Technickú správu s výpočtom potreby vody v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.684/2006, 3. Situáciu stavby s vyznačením osadenia stavby na pozemku s vykreslením prípojok a miesta napojenia, 4. Pozdĺžny profil vodovodnej a kanalizačnej prípojky, 5. Kladačský plán vodovodnej prípojky, 6. Schému vodomernej zostavy, 7. Výkres vodomernej šachty s vykreslením vodomernej zostavy na konzole, 8. Výkres revíznej kanalizačnej šachty, 9. Spôsob napojenia prípojky na vodovod, kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu, 10. Kópiu listu vlastníctva 11. Kópiu katastrálnej mapy (resp. geometrický plán) [...]

Čo má obsahovať projekt VP, KP?2020-09-11T10:08:10+02:00

Aký má byť materiál a profil VP, KP?

2020-09-11T10:19:00+02:00

Vodovodná prípojka: Materiál: HDPE PE 100 SDR 11 PN 16 – príslušnej dimenzie Kanalizačná prípojka: Materiál sa navrhuje podľa materiálu verejnej siete. Môže byť PVC, PP, PE

Aký má byť materiál a profil VP, KP?2020-09-11T10:19:00+02:00

Platí sa za vyjadrenie vyhotovené Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a. s., k projektovej dokumentácii?

2022-06-28T13:51:49+02:00

Vodohospodárske vyjadrenie vypracované v zmysle § 17 a § 18 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov je spoplatnené podľa platného Cenníka výkonov a služieb. Spoplatnené sú všetky vydané vyjadrenia. Nie len súhlasné. Cena za opätovné vyjadrenie je stanovená vo výške 50 % z ceny za vyjadrenie do 30 kalendárnych dní.

Platí sa za vyjadrenie vyhotovené Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a. s., k projektovej dokumentácii?2022-06-28T13:51:49+02:00

Aké staré môže byť vyjadrenie k projektovej dokumentácii, ktoré je potrebné priložiť k objednávke na zriadenie (rekonštrukciu) vodovodnej prípojky, prípadne montáž vodomeru?

2021-09-21T14:29:54+02:00

Vyjadrenie Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  je platné spravidla 2 roky. Po strate platnosti vyjadrenia je žiadateľ povinný pred realizáciou prípojok požiadať o nové vyjadrenie, resp. o predĺženie platnosti pôvodného vyjadrenia. Predĺženie platnosti vyjadrenia je spoplatnené podľa platného Cenníka výkonov a služieb.

Aké staré môže byť vyjadrenie k projektovej dokumentácii, ktoré je potrebné priložiť k objednávke na zriadenie (rekonštrukciu) vodovodnej prípojky, prípadne montáž vodomeru?2021-09-21T14:29:54+02:00

Aké sú potrebné doklady pre Vaše vyjadrenie k stavebnému povoleniu?

2021-09-21T14:34:59+02:00

Pre vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu je potrebné zaslať našej spoločnosti vyplnené tlačivo „Žiadosť/objednávka vyjadrenia k projektu stavby“, (tlačivo nájdete v dokumentoch na stiahnutie na tomto odkaze: https://www.sevak.sk/zakaznici/dokumenty-na-stiahnutie/#vyjadrovanie) spolu s projektom stavby, ktoré súčasťou je aj vyjadrenie k bodu napojenia na vodovod a kanalizáciu. V prípade požiadavky na vnútornú potrebu požiarnej vody žiadame priložiť aj projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Aké sú potrebné doklady pre Vaše vyjadrenie k stavebnému povoleniu?2021-09-21T14:34:59+02:00

Ako postupovať pri žiadosti o vyjadrenie k výskytu sietí na pozemku?

2021-09-21T14:36:53+02:00

Pre vydanie vyjadrenia k existencii sietí je potrebné zaslať našej spoločnosti vyplnené tlačivo „Žiadosť/objednávka vyjadrenia k projektu stavby“ (tlačivo nájdete v dokumentoch na stiahnutie na tomto odkaze https://www.sevak.sk/zakaznici/dokumenty-na-stiahnutie/#vyjadrovanie) spolu so situáciou vyznačeného záujmového územia.

Ako postupovať pri žiadosti o vyjadrenie k výskytu sietí na pozemku?2021-09-21T14:36:53+02:00

Aké potrebujem doklady k vyjadreniu Vašej spoločnosti k územnému konaniu?

2021-09-21T14:39:15+02:00

Pre vydanie vyjadrenia k územnému rozhodnutiu je potrebné zaslať našej spoločnosti vyplnené tlačivo „Žiadosť/objednávka vyjadrenia k projektu stavby“ (tlačivo nájdete v dokumentoch na stiahnutie na tomto odkaze:  https://www.sevak.sk/zakaznici/dokumenty-na-stiahnutie/#vyjadrovanie) spolu s projektom stavby.

Aké potrebujem doklady k vyjadreniu Vašej spoločnosti k územnému konaniu?2021-09-21T14:39:15+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top