Preddavky

2019-12-03T09:33:33+01:00

Ponúkame odpočet meradla 1 x ročne pri zavedení preddavkových platieb Vážený odberateľ, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., (ďalej dodávateľ), Vám ponúkajú odpočet meradla 1 x ročne pri platbe preddavkov 1 x mesačne: za účelom zníženia počtu vstupov do nehnuteľnosti z dôvodu vykonania odpočtu meradla z dôvodu zvýšenia opatrnosti a bezpečnosti vlastníka nehnuteľnosti 1. PREDDAVKOVÉ PLATBY 1.1 Výhody preddavkových platieb: pravidelná mesačná platba preddavkov rovnomerné rozloženie platieb v prijateľnej výške na dlhšie časové obdobie zníženie výšky nedoplatku pri vyúčtovacej faktúre predchádzanie prerušeniu dodávky vody z dôvodu neuhradenia faktúry 1.2 Výška preddavkovej platby a spôsob úhrady Preddavková platba sa stanovuje na [...]

Preddavky2019-12-03T09:33:33+01:00

Cena vodného a stočného

2019-08-08T08:36:46+02:00

Na obdobie od 2.9.2019 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0011/2019/V zo dňa 31.07.2019 stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby: Druh služby za cenu v €/m3 bez DPH s DPH výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 1,0094 1,2113 výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 0,5795 0,6954 odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,0947 1,3136 Oznam o cenach vodne stocne od 2_9_2019 do 31_12_2021 Rozhodnutie o cenach vodne stocne 2019 Na obdobie od 2.7.2018 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0007/2018/V [...]

Cena vodného a stočného2019-08-08T08:36:46+02:00

Nahlásenie stavu meradla (vodomeru)

2020-09-28T15:22:57+02:00

Formulár pre nahlásenie stavu meradla (vodomeru) Vážení odberatelia, v prípade, že zamestnanec našej spoločnosti nemohol vykonať odpočet meradla z dôvodu neprítomnosti odberateľa a zanechal odkaz, môžete stav na meradle nahlásiť od 01.09.2015 prostredníctvom nasledovného formulára : V prípade, že Vám nebude doručená  e-mailovú správa o prijatí Vášho formulára, prosím kontaktujte spoločnosť SEVAK e-mailom: podatelna@sevak.sk 1) Údaje z formulára budú slúžiť pre účely vystavenia faktúry. 2) V prípade, že naša spoločnosť stav na meradle neobdrží, dodávateľ vyúčtuje odberateľovi priemernú spotrebu podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobia a rozdiely zúčtuje pri najbližšej fakturácii.

Nahlásenie stavu meradla (vodomeru)2020-09-28T15:22:57+02:00

Elektronická faktúra

2021-04-21T11:46:43+02:00

Žiadosť o zasielanie elektronickej faktúry V prípade, že Vám nebude doručená  e-mailovú správa o prijatí Vášho formulára, prosím kontaktujte spoločnosť SEVAK e-mailom: podatelna@sevak.sk 1) Elektronická faktúra bude aktivovaná pre všetky odberné miesta podľa čísla zmluvy. 2) V prípade, že odberateľ požaduje zriadiť elektronické faktúry na viac zmlúv (odberateľ má väčší počet odberných miest) , je potrebné vypísať formulár "Žiadosť na zasielanie elektronickej faktúry" podľa počtu zmlúv uzatvorených našou spoločnosťou. 3) Vypísaním tejto Žiadosti odberateľ/producent vyjadruje Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry a Súhlas s Podmienkami pre zasielanie elektronickej faktúry, s ktorými sa oboznámil a plne im porozumel. Na znak [...]

Elektronická faktúra2021-04-21T11:46:43+02:00

Práva a povinnosti odberateľov

2017-12-14T16:08:27+01:00

1. Základné pojmy 1.1. Odberateľ vody (ďalej odberateľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi. 1.2. Producent odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej producent) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie. 1.3. Dodávateľ je vlastník verejného vodovodou, verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, ktorý na základe uzatvorenej zmluvy o dodávke vody z verejného [...]

Práva a povinnosti odberateľov2017-12-14T16:08:27+01:00

Právne predpisy

2017-12-14T16:10:21+01:00

Texty zákonov a vyhlášok: Zákon č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach Zákon č. 364/2004 Z.z. O vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Vyhláška č. 124/2003 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií Vyhláška č. 397/2003 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu [...]

Právne predpisy2017-12-14T16:10:21+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top