Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd

 1. Zmluva na dodávku vody z verejného vodovodu (VV) a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (VK) je   základným dokumentom, ktorý upravuje vzťahy medzi zmluvnými stranami t. j. odberateľom a našou  spoločnosťou.
 2. Zmluva sa uzatvára s odberateľom (spravidla vlastníkom nehnuteľnosti). V ojedinelých prípadoch sa môže zmluva uzatvoriť aj s nájomcom.
 3. Zmluva sa uzatvára so všetkými odberateľmi v písomnej forme.
 4. Zmluva na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd pozostáva :
  1. zo základnej zmluvy
  2. z príloh
  3. z Obchodných podmienok
   Prílohy a Obchodné podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy.
 5. ZÁKLADNÁ ZMLUVA obsahuje nasledovné ustanovenia:
  1. Obchodné meno a identifikačné údaje odberateľa a dodávateľa (prevádzkovateľa VV, VK)
   Uvádzajú sa  údaje, ktoré identifikujú zmluvné strany, uzatvárajúce zmluvu. Tieto údaje musia byť pravdivé, presné a odrážať aktuálny stav.
  2. Adresa pre poštový styk a zasielanie faktúr
   Uvádza sa adresa, na ktorú bude naša spoločnosť smerovať faktúry, upomienky, príp. iné informácie a dokumenty. Uvedená adresa nemusí byť totožná s adresou odberného miesta.
  3. Predmet zmluvy
   Špecifikuje sa predmet zmluvy (dodávky pitnej vody z VV, odvádzanie odpadových vôd VK a jej čistenie, odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody VK), učel použitia pitnej vody, kategória odberateľa.
  4. Cena a platobné podmienky
   Stanovuje sa cena za poskytované služby uvedené v predmete zmluvy a spôsob úhrady faktúr. Cena je stanovená v cenníku spoločnosti v súlade s Rozhodnutím úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
  5. Spôsob určenia množstva dodanej pitnej vody, odvedenej odpadovej vody
   Uvedené ustanovenie odkazuje na dokument – príloha „Špecifikácia odberných miest“, v ktorom sa uvádza spôsob určenia množstva dodanej pitnej vody, odvedenej odpadovej vody.
  6. Záverečné ustanovenia
   Riešia platnosť a účinnosť zmluvy, počet vyhotovení zmluvy.
  7. Špecifiká zmluvy
   Špecifiká zmluvy riešia neštandardné situácie, podmienky, ktoré sú osobitne dohodnuté medzi odberateľom a našou spoločnosťou.
 6. PRÍLOHY k základnej zmluve (prílohy sa použijú podľa podmienok u konkrétneho odberateľa):
  1. Špecifikácia odberných miest pre dodávku vody z verejného vodovodu (VV) a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (VK)
   V tejto prílohe sa uvádza presný popis odberného miesta, účel použitia dodanej vody, spôsob určenia množstva vody dodanej a odvedenej, predpokladaný odber a vypúšťanie, cyklus odpočtov a fakturácie.
  2. Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku (VPO) z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie (VK)
   V tejto prílohe sa k príslušnému odbernému miestu uvedú plochy, z ktorých sa   odvádzajú vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, redukovaná plocha, predpokladané fakturačné obdobie. Veľkosti plôch sa stanovujú podľa listu vlastníctva a informácii predložených odberateľom, ktoré môže naša spoločnosť následne overiť na tvare miesta.
  3. Určenie množstva spotreby vody dodanej verejným vodovodom (VV), odvedenej verejnou kanalizáciou (VK) podľa smerných čísel spotreby vody (SČSV)
   V tejto prílohe sa uvádza druh spotreby vody v závislosti od vybavenosti nehnuteľnosti, počet osôb žijúcich v predmetnej nehnuteľnosti. SČSV sa použijú v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 397/2003 Z. z. v prípade, ak množstvo dodanej, odvedenej vody nie je merané. Informácie pre stanovenie SČSV poskytne odberateľ.
  4. Zmluva o určení plátcu faktúr za dodávku vody z verejného vodovodu (VV), odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (VK)
   V tejto prílohe vlastník nehnuteľnosti určí plátcu, ktorý bude platiť faktúry za poskytované služby. Zväčša sa jedná o nehnuteľnosti, ktoré sú v prenájme a nájomca realizuje platby faktúr za energie. Uvedenú zmluvu podpisuje vlastník nehnuteľnosti, určený plátca a naša spoločnosť. V prípade, ak zmluvne určený plátca neuhradí faktúry, úhradu týchto faktúr si naša spoločnosť nárokuje u vlastníka nehnuteľnosti.
  5. Dohoda o rozpise úhrady preddavkov
   V tejto prílohe je dohodnutá výška a spôsob úhrady preddavkov a spôsob úhrady nedoplatkov. Výška mesačných preddavkov vychádza z predchádzajúceho porovnateľného obdobia.
  6. Dohoda o určení množstva odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie (VK) podľa množstva odobratej vody z vlastného zdroja odberateľa, ak sa množstvo odobratej vody z tohoto zdroja meria meradlom
   V tejto prílohe je dohodnutý spôsob určovania množstva vypustenej odpadovej vody, podľa meradla na vlastnom zdroji, ak odberateľ využíva vodu z vlastného zdroja alebo ak využíva vodu z vlastného zdroja v kombinácii s vodou z verejného vodovodu.
 7. OBCHODNÉ PODMIENKY obsahujú nasledovné ustanovenia:
  1. Všeobecné ustanovenia
  2. Cena, fakturačné a platobné podmienky
  3. Dodacie podmienky na dodávku vody a odvádznie odpadových vôd
  4. Kvalita dodávanej vody a miera znečistenia odpadovej vody
  5. Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd
  6. Doba plnenia, zmeny a ukončenie zmluvy
  7. Doručovanie písomností
  8. Reklamácie
  9. Zmluvné pokuty
  10. Záverečné ustanovenia
 8. Zmluva sa uzatvára spravidla na dobu neurčitú.
 9. Ak jeden odberateľ má viacero odberných miest, uzatvorí sa spravidla jedna zmluva, ktorá bude obsahovať všetky odberné miesta, ktoré prináležia jednému doberateľovi.
 10. Pred podpisom zmluvy odporúčame odberateľovi oboznámiť sa so všetkými zmluvnými podmienkami. V prípade, že odberateľ niektorým ustanoveniam nerozumie je potrebné požiadať o vysvetlenie našich zamestnancov, ktorí s odberateľom zmluvu uzatvárajú.
 11. Odber vody a odvádzanie odpadových vôd bez uzatvorenej zmluvy je považovaný podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. v platnom znení za neoprávnený odber alebo odvádzanie odpadových vôd s možným následkom prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd.
2017-12-14T16:18:06+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

 • Dispečing - hlásenie porúch:

 • +421 (0) 41 707 17 29