Zákaznícke centrum Čadca

Čo v ňom nájdete a čo vybavíte ? Sú to tieto činnosti :

1. Vyjadrovacia činnosť (bola k 31.3.2017 presunutá do Žiliny).

Od 1.4.2017 Zákaznícke centrum Čadca zabezpečuje iba administratívu pre vyjadrovaciu činnosť k projektovej dokumentácii rodinných domov (napr. preberanie žiadostí o vyjadrenie k projektu rodinného domu, odovzdanie vyjadrenia k rodinnému domu).

Vyjadrovacie činnosti (informácie o existujúcich sieťach, o možnostiach napojenia, o ochranných pásmach, zakresľovanie podzemných vedení, vyjadrenia k projektovej dokumentáci) sa vykonávajú v sídle spoločnosti na adrese:


Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 Žilina.

2. Žiadosti o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky
(vydávanie, prijímanie a evidencia žiadostí)

3. Zmluvné vzťahy
(informácie o zmluvných podmienkach, o faktúrach, platbách, cenách, uzatváranie zmlúv na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd, ich zmeny, nahlasovanie stavu vodomeru, poruchy vodomeru, žiadosť o preskúšanie vodomeru)

4. Reklamácie, podnety, sťažnosti

Služby poskytujeme pre domácnosti aj pre ostatných odberateľov.

2017-12-14T16:19:07+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29