Vodovodná, kanalizačná prípojka, všeobecné informácie

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Čo je vodovodná prípojka ?

Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejný vodovod.

Kto je vlastníkom vodovodnej prípojky ?

Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady  a to spôsobom určeným prevádzkovateľom.

Kto je odberateľom vody ?

Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody  s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi.

Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je súčasťou vodovodnej prípojky ? 

Meradlo umiestnené na  vodovodnej prípojke nie je  súčasťou vodovodnej prípojky ale je príslušenstvom verejného vodovodu. Meradlo je vlastníctvom prevádzkovateľa verejného vodovodu.

Aké sú povinnosti vlastníka vodovodnej prípojky ?

a)    odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu
b)    zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešavaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode
c)    zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady

Aké má právomoci prevádzkovateľ verejného vodovodu ?

a)    je oprávnený požadovať od odberateľa, aby na vlastných zariadeniach vykonal na  vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejného vodovodu, inak odberateľ zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil
b)    rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch vodovodnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejný vodovod a o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na vodovodnej prípojke .

Aké sú podmienky pripojenia na verejný vodovod ?

Žiadateľ sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody uzatvorenej s prevádzkovateľom verejného vodovodu.

Aké sú podmienky uzatvorenia zmluvy ?

a)    žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom verejného vodovodu týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejný vodovod vrátane technických podmienok na umiestnenie meradla
b)    kapacita verejného vodovodu to umožňuje.

Kde je miesto plnenia pre dodávku vody ?

Dodávka vody je kvalitou, množstvom a tlakom splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky.

Aké sú právomoci osôb poverených prevádzkovateľom pri vstupe na pozemky ?

Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely:
a)    zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu
b)    zistenia stavu meradla  alebo jeho montáže, demontáže, opravy, údržby alebo výmeny
c)    vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody
d)    zistenia technického stavu vodovodnej prípojky
e)    kontroly činností a monitoringu v ochranných pásmach vodárenského zdroja

POSTUP PRI ZRIADENÍ NAPOJENIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY
Podrobný postup je uvedený v sekcii Zákazníci – Dokumenty, Postup 1.doc

VYSPORIADANIE MAJETKOVÝCH A VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV
Žiadateľ zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou prípojkou. Prevádzkovateľ (SEVAK a. s.) doporučuje vodovodnú prípojku zapísať ako vecné bremeno do katastra nehnuteľností, čím je možné vyhnúť sa budúcim problémom príp. súdnym sporom  súvisiacim s prípojkou.

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Čo je kanalizačná prípojka ?

Kanalizačná  prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z nehnuteľnosti  alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov nehnuteľnosti až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda  z nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.

Kto je vlastníkom kanalizačnej  prípojky ?

Vlastníkom kanalizačnej  prípojky je osoba, ktorá zriadila kanalizačnú  prípojku na svoje náklady  a to spôsobom určeným prevádzkovateľom.

Kto je producentom odpadových vôd ? 

Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd  s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.

Aké sú povinnosti vlastníka kanalizačnej  prípojky ?

a)    odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie
b)    zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo k zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená
c)    zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady

Aké má právomoci prevádzkovateľ verejnej kanalizácie ? 

a)    je oprávnený požadovať od producenta, aby na vlastných zariadeniach vykonal na  vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, inak producent zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil
b)    rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch kanalizačnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejnú kanalizáciu, o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na kanalizačnej prípojke a o umiestnení kanalizačnej šachty.

Aké sú podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu ?

Žiadateľ sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd  uzatvorenej s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

Ak má vlastník vybudovanú žumpu, je povinný pripojiť sa na verejnú  kanalizáciu, ktorá sa v obci vybudovala ?

Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný  pripojiť nehnuteľnosť kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza je  zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

Aké sú podmienky uzatvorenia zmluvy ?

a)    žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu
b)    kapacita verejnej kanalizácie  to umožňuje.

Kde je miesto plnenia pre odvádzanie odpadových vôd ?

Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.

Je možné vypúšťať do verejnej kanalizácie obsah žúmp a odpadové vody  z domovej čistiarne ?

Do verejnej kanalizácie je zakázané vypúšťať obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní.

Aké sú právomoci osôb poverených prevádzkovateľom pri vstupe na pozemky ?

Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely:
a)    zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie
b)    zistenia stavu meradla  alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny
c)    vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd
d)    zistenia technického stavu kanalizačnej  prípojky

POSTUP PRI ZRIADENÍ NAPOJENIA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY
Podrobný postup je uvedený v sekcii Zákazníci – Dokumenty, Postup 1.doc

VYSPORIADANIE MAJETKOVÝCH A VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV
Žiadateľ zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s kanalizačnou prípojkou. Prevádzkovateľ (SEVAK a. s.) doporučuje kanalizačnú prípojku zapísať ako vecné bremeno do katastra nehnuteľností, čím je možné vyhnúť sa budúcim problémom príp. súdnym sporom  súvisiacim s prípojkou.

2017-12-14T16:18:33+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29