Vodovod, kanalizácia (Horné Kysuce)

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
1.   Prípojky
a) Vodovodná prípojka :
– typ vodomernej šachty : monolitická, plastová, prefabrikovaná. Podrobné informácie o vodomerných šachtách je možné získať na zákazníckom centre Čadca
– rozmery vodomernej šachty: je možné získať na zákazníckom centre Čadca
– miesto osadenia vodomernej šachty:  v  zásade v mieste ukončenia prípojky stavbou.
– materiál prípojky : Plyetylén HDPE 100, D 32 mm
– financovanie vodomernej šachty, vodovodnej prípojky:  odberateľ si zabezpečuje a financuje  vodomernú šachtu a realizuje a financuje si aj vodovodnú prípojku za vodomerom.Vodomerná šachta musí mať atest, certifikát alebo doklad o zhode.b) Kanalizačná prípojka :
–  typ revíznej kanalizačnej šachty :  PVC D min.  400 mm s pevným dnom, kinetou a prechodom potrubia na gumičku. Revíznu kanalizačnú šachtu je možné si zabezpečiť prostredníctvom Obecného úradu alebo individuálne. Vzor revíznej kanalizačnej šachty je možné vidieť v priestoroch Obecných úradov. Podrobné informácie o revíznej kanalizačnej šachte je možné získať na zákazníckom centre Čadca
– veľkosť revíznej kanalizačnej šachty na DN 150 a 200 : min. D 400 Veľkosť a rozmery revíznej kanalizačnej šachty je možné získať na zákazníckom centre Čadca
– úhrada revíznej kanalizačnej šachty, kanalizačnej prípojky:  Odberateľ si zabezpečuje a financuje revíznu kanalizačnú šachtu a realizuje a financuje si aj kanalizačnú prípojku za revíznou kanalizačnou šachtou.
– miesto osadenia revíznej kanalizačnej šachty : v mieste pripojenia domovej kanalizačnej prípojky  na kanalizačnú prípojku  zriadenú stavbou.Revízna kanalizačná šachta musí mať atest, certifikát alebo doklad o zhode.2.   V mieste zmeny smeru kanalizačnej prípojky  je treba osadiť lomovú revíznu kanalizačnú šachtu ?

Jednoznačne áno, tak pri smerovom ako aj výškovom lome.

3.   Je možné v jednej ryhe pokladať  vodovodnú prípojku a kanalizačnú prípojku?

Je to možné. Treba však dodržať minimálny odstup  a zásadu, že kanalizačná prípojka nesmie prechádzať cez vodomernú šachtu a naopak.  Dno ryhy musí byť dvoj-úrovňové tak, aby vodovodná prípojka bola uložená min. 10 cm nad úrovňou kanalizačnej prípojky. Minimálna vodorovná vzdialenosť medzi pôdorysnými okrajmi potrubí nesmie byť menšia než 40 cm.

4.   Pri fakturácii stočného nebude  cena nižšia, keď sú odpadové vody prečerpávané? V prípade prečerpávania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, aké sú technické parametre revíznej kanalizačnej šachty, čerpadiel, financovanie.

Čerpanie odpadových vôd musí byť riešené tak, aby výtlačné vedenie kanalizačnej prípojky bolo vyústené do revíznej kanalizačnej šachty, z ktorej  budú odpadové vody odtekať do verejnej kanalizácie gravitačne. Čerpanie odpadových vôd v plnom rozsahu zabezpečuje vlastník prípojky na vlastné náklady. Zvláštne požiadavky na revíznu kanalizačnú šachtu nie sú, až na doriešenie vodotesného prestupu výtlaku verejnej kanalizácie  cez prechodové hrdlo revíznej kanalizačnej šachty. Technické parametre čerpadiel musia zodpovedať hydraulickým pomerom riešenej prípojky. Majiteľ nehnuteľnosti si však musí vybudovať stavebný objekt – šachtu (čerpaciu stanicu) a vybaviť ju čerpadlom. Čerpadlo musí zabezpečovať bezproblémové odvedenie produkovaných odpadových vôd.  Ovládanie čerpadla musí byť pomocou plaváku od hladiny vody.

Cena za stočné  zostáva rovnaká aj pri gravitačnom napojení, aj pri napojení cez prečerpávanie, nakoľko pokrýva náklady na prevádzkovanie verejnej kanalizácie a čistenie odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd  a nie náklady na odvádzanie odpadových vôd kanalizačnou prípojkou.

Nákup čerpadiel je možné uskutočňovať u predajcov.

5.   Aká najväčšia vzdialenosť je určená pre napojenie na kanalizáciu a kto bude financovať dĺžku prípojky (napr. 100 – 200 m od hlavného potrubia)?

Maximálna vzdialenosť pripájanej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v zásade nie je stanovená. Je však potrebné mať na zreteli technické požiadavky ( minimálny spád v mieste zmeny trasy, horizontálne, vertikálne osadenie revíznych šachiet a podobne). Financovanie domovej časti kanalizačnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov hradí vlastník pripájanej nehnuteľnosti.

6.   Aká je možnosť zriaďovať spoločné vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky s určením počtu odberateľov, miesta osadenia spoločnej revíznej kanalizačnej šachty, vodomernej šachty alebo samostatných revíznych kanalizačných šachiet a vodomerných šachiet?

Zriaďovanie spoločných vodovodných prípojok a kanalizačných prípojok sa  podľa  § 22 a § 23 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uskutočňuje len v ojedinelých prípadoch. Spoločné prípojky je možné riešiť pre max.  3 nehnuteľnosti  a spoločná časť prípojky by nemala presahovať 100 m .

V tomto prípade musí byť spísaná Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojke a kanalizačnej prípojke, podrobnosti sú uvedené v odpovedi na otázku č. 7. Pri zriaďovaní spoločných vodovodných prípojok a kanalizačných prípojok,  v prípade problémov, môže hroziť odpojenie všetkých nehnuteľností  v mieste pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod resp. kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu.

Pripojenie viac ako troch nehnuteľností si vyžaduje rozšírenie verejného vodovodu resp. verejnej kanalizácie.

7.   Aké žiadosti a prílohy sú potrebné na zriadenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky pre Horné Kysuce?

Pri zriaďovaní vodovodnej prípojky je potrebné vypísať tlačivo „Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky“,  pri zriaďovaní kanalizačnej prípojky je potrebné vypísať tlačivo „Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky . Žiadateľom môže byť len vlastník nehnuteľnosti, ktorý je uvedený na liste vlastníctva.

Prílohy, ktoré je potrebné k žiadosti priložiť:

a)   list vlastníctva pripájanej nehnuteľnosti a pozemku. List vlastníctva môže poskytnúť príslušný Obecný úrad (v tomto prípade postačuje fotokópia s pečiatkou Obecného úradu)  alebo katastrálny úrad.

b)   dohoda o zriadení vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku (len v prípade,  ak prechádza vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, okrem pozemku vlastníka aj po pozemkoch iných vlastníkov). Dohoda musí byť podpísaná všetkými vlastníkmi pozemkov, ktorými vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka prechádza a súčasne všetky podpisy musia byť overené na matrike Obecného úradu alebo u notára. Vzájomný súhlas na dohode je potrebný u všetkých osôb (brat – sestra, matka- syn) okrem manželov.

c)   dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky (len v prípade ak si  viacerí vlastníci vybudovali resp. sa napájajú na jednu vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku a  z verejného vodovodu alebo do verejnej kanalizácie je vybudované jedno zaústenie). Dohoda musí byť podpísaná všetkými vlastníkmi napájaných nehnuteľností a súčasne všetky  podpisy musia byť overené na matrike Obecného úradu alebo u notára. Vzájomný súhlas na dohode je potrebný u všetkých osôb (brat – sestra, matka- syn) okrem manželov.

d)  snímku z katastrálnej mapy s vyznačením  vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky môže poskytnúť príslušný Obecný úrad.

Tlačivá žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky  ako aj prílohy b), c) sú v prípade potreby  k dispozícii na Obecných úradoch, zákazníckom centre v Čadci, v sídle prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie SEVAK a. s. a na internetovej stránke (www.sevak.sk)

Po predložení vypísanej žiadosti a požadovaných dokumentov SEVAK a. s. vypracuje a predloží na potvrdenie  „Zmluvu na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou„ resp. zmluvu podľa druhu poskytovanej služby „Zmluvu na dodávku vody z verejného vodovodu“ alebo „Zmluvu na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou“

8.   Aká bude fakturácia stočného v prípade zásobovania nehnuteľnosti vlastným zdrojom?

Fakturácia stočného v prípade zásobovania nehnuteľnosti z vlastného zdroja sa bude uskutočňovať podľa zákona č. 442/2002 Z. z.. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení na základe odborného výpočtu. Pri fakturácii stočného sa v prípadoch, ak sa vypúšťaná odpadová voda nemeria a tvorí ju voda odobratá z rôznych zdrojov uplatňuje vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z. z.  Systémy na dodávku vody  vodovodnou prípojkou a odber vody z vlastného zdroja nesmú byť prepojené t. j. oddelené len uzáverom, ale  musia byť vybudované samostatné inštalácie.

9.   Prečo je napojenie na verejnú kanalizáciu výhodnejšie ako vybudovanie domovej čistiarne odpadových vôd?

Napojenie na verejnú kanalizáciu ako povinnosť pre vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody  ukladá zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, konkrétne § 23 odsek 2). V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa vlastník nehnuteľnosti dopúšťa priestupku podľa § 40 odsek 1) písmeno e). Zákon o výhodnosti resp. nevýhodnosti nepolemizuje. Budovanie domových  ČOV je z hľadiska celospoločenského neefektívne. Každá ČOV musí mať zabezpečenú riadnu prevádzku a má svoju vlastnú výusť. V prípade masívneho povoľovania by bolo potrebné vytvoriť kontrolný systém nad prevádzkovaním týchto ČOV. Z pohľadu kontroly nad  prevádzkovaním ČOV a vypúšťaním odpadovej vody je oveľa jednoduchšie a efektívnejšie vykonávať kontrolu v sústredenom vypúšťaní cez väčšie ČOV aj keď z pohľadu jednotlivca by sa mohlo zdať nakladanie s odpadovými vodami prostredníctvom domovej ČOV efektívnejšie.

10. Je možné napojenie dažďových vôd do verejnej kanalizácie?

V žiadnom prípade nie ani prípadných drenážnych resp. iných ako splaškových vôd. Verejná kanalizácia je budovaná ako výhradne splašková, na ktorú nie je možné napojiť dažďové vody.

11. Prečo sa nemôžu napájať všetky nehnuteľností ? (napr. nie je realizovaná verejná kanalizácia k nehnuteľnostiam, ktoré sú osadené pod úrovňou vybudovania kanalizácie a je nutné odpadové vody prečerpávať)

Na budovanú verejnú kanalizáciu sa môžu pripájať nehnuteľnosti bez ohľadu či sú umiestnené nad alebo pod úrovňou. V prípade, že sú pod úrovňou si budú musieť vlastníci týchto nehnuteľností zabezpečiť prečerpávanie vypúšťanej odpadovej vody na svoje náklady. Následne budú platiť stočné bez akejkoľvek úľavy. V prípade, že sa verejná kanalizácia k niektorým nehnuteľnostiam nebuduje, bude na to iný dôvod (malá hustota domov, zložitá realizácia, prípadne iný). V tomto prípade si budú môcť majitelia nakladanie s odpadovými vodami riešiť domovou ČOV, resp. odvádzaním odpadových vôd do žumpy  s následným odvozom na likvidáciu.

12. Kde je možné zabezpečiť kúpu vodomernej šachty, revíznej kanalizačnej šachty a ďalšiu kúpu materiálu pre napojenie?

Nákup vodomernej šachty a revíznej kanalizačnej šachty je možné uskutočňovať u predajcov plastových výrobkov pre vodovody a kanalizácie.

Revíznu kanalizačnú šachtu  je možné si zabezpečiť aj prostredníctvom Obecného úradu . Vodomerné šachty a revízne kanalizačné šachty musia mať atest, certifikát alebo doklad o zhode. Vzor revíznej kanalizačnej šachty  je možné vidieť v priestoroch Obecných úradov.

13.  Kto zabezpečuje výkopové práce prípojky alebo čo je občan povinný zabezpečiť?

Je potrebné rozlíšiť realizáciu kompletnej prípojky, včítane jej pripojenia na verejný vodovod, kanalizáciu, o ktorú si občan požiada bežne mimo stavby a realizáciu iba časti  prípojky – „domová časť „ spravidla na pozemku pripájanej nehnuteľnosti, ktorá bude prepojená na  prípojku   zrealizovanú stavbou. Postup a povinnosti občana  platia práve pre tú druhú možnosť.

Občan – odberateľ je povinný pred realizáciou prepojenia domovej časti prípojky na prípojky vodovodu, kanalizácie realizované stavbou podať písomnú žiadosť o zriadenie vodovodnej, kanalizačnej prípojky s príslušnými prílohami a dokladmi. Technické podmienky (napr. osadenie vodomernej šachty, revíznej kanalizačnej šachty) a podrobnosti realizácie budú dohodnuté s každým občanom individuálne na zákazníckom centre Čadca, ktoré zabezpečí komunikáciu s príslušným majstrom. Bez predchádzajúceho súhlasu SEVAK a. s.  je napojenie zakázané a bude považované za neoprávnený odber resp. vypúšťanie.

Občan je povinný k prepojeniu „domovej časti“ prípojky s vodovodnou prípojkou vybudovanou v rámci stavby pred zahájením samotných prác :
– predložiť dokumenty uvedené v odpovedi na otázku č. 7 a následne uzatvoriť zmluvu na dodávku vody
– dohodnúť termín vykonania prác potrebných k prepojeniu „domovej časti“ prípojky s vodovodnou  prípojkou vybudovanou v rámci stavby so zamestnancom SEVAK a.s. a to min. 48 hodín pred ich realizáciou
– na základe dohody zabezpečiť vykonanie zemných prác (hĺbka uloženia potrubia  min. 130 cm pod úrovňou terénu – nezamŕzajúca hĺbka)
– dodržať podmienky SEVAK, a.s. na materiál prípojky, spôsob uloženia, na zákaz prepojenia vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod
– byť prítomný pri realizácii prác za účelom ich prevzatia a potvrdenia

Občan je povinný  k prepojeniu „domovej časti“ prípojky s kanalizačnou prípojkou vybudovanou v rámci stavby pred zahájením samotných prác :
– predložiť dokumenty uvedené v odpovedi na otázku č. 7 a následne uzatvoriť zmluvu na odvádzanie odpadových vôd
– dohodnúť termín vykonania prác potrebných k  prepojeniu „domovej časti“ prípojky s  kanalizačnou  prípojkou vybudovanou v rámci stavby so zamestnancom SEVAK a.s. a to min. 48 hodín pred ich realizáciou
– na základe dohody zabezpečiť vykonanie zemných prác
– dodržať podmienky SEVAK, a.s.  na materiál prípojky, spôsob uloženia a napojenia odpadovej vody
– byť prítomný pri realizácii prác za účelom ich prevzatia a potvrdenia
– SEVAK a. s. zároveň vykoná odpočet vodomeru (v prípade, že žiadateľ odoberá vodu z verejného vodovodu), resp. verifikuje tlačivo Určenie množstva odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie odborným výpočtom. Kontrola napojenia je spoplatnená v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb SEVAK a. s.
———————————————————————-
UPOZORNENIE !
Dokumenty a formuláre uvedené na tejto podstránke slúžia výhradne pre zákazníkov napájajúcich sa na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci projektu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
„, spolufinancovaného z fondu Európskej únie.

Použitie formulárov :

„Žiadosti 10 a 12“ – použijú zákazníci, pre ktorých je stavebným úradom mesto Čadca
„Žiadosti 11 a 13“ – použijú zákazníci, pre ktorých je stavebným úradom obec

Dokumenty

 

– o zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod za účelom dodávky vody (mestá)

(2012-06-12)

– o zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod za účelom dodávky vody (Obce)

(2012-06-12)

– o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu za účelom odvádzania odpadových vôd (Mestá)

(2012-06-12)

– o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu za účelom odvádzania odpadových vôd (Obce)

(2012-06-12)

2017-12-14T16:13:35+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29