Reklamácie dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd

Reklamácie dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou sa riadia reklamačným poriadkom.

Reklamačný poriadok ustanovuje podrobnosti o rozsahu práv a nárokov pri odbere pitnej vody z verejného vodovodu a pri vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, zodpovednosti za vady, vrátane spôsobu určenia nárokov vyplývajúcich z tejto zodpovednosti a o spôsobe, postupe a mieste ich uplatňovania.

2017-12-14T16:14:59+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29