Prihlásenie, Odhlásenie, Zmena údajov

PRIHLÁSENIE ODBERATEĽA A UZATVORENIE ZMLUVYEXISTUJÚCE ODBERNÉ MIESTO
Odberateľ je povinný pri prihlásení odberného miesta a pre
účely uzatvorenia zmluvy osobne alebo prostredníctvom
splnomocnenej osoby predložiť na Zákazníckom centre
nasledovné doklady:

Subjekt Doklady
DOMÁCNOSTI

(FYZICKÉ OSOBY)

doklad totožnosti
doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (list vlastníctva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, rozhodnutie o dedičstve, návrh na povolenie vkladu do katastra a pod.)
plná moc ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci (notársky overená)
vyplnená a podpísaná prihláška k dodávke vody, odvádzaniu odpadových vôd
prílohy podľa potreby
OSTATNÍ ODBERATELIA

(PRÁVNICKÉ OSOBY)

aktuálny doklad o oprávnení podnikať (výpis z obchodného registra, živnostenského registra, zriaďovacia listina a pod.)
doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (list vlastníctva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, návrh na povolenie vkladu do katastra a pod.)
bankové spojenie (bankový ústav a číslo účtu)
IČO, DIČ, IČ DPH
vyplnená a podpísaná prihláška k dodávke vody, odvádzaniu odpadových vôd
prílohy podľa potreby

Všetky požadované doklady musia odrážať aktuálny stav.

ODHLÁSENIE ODBERATEĽA

UKONČENIE ZMLUVYUKONČENIE ODBERU

Odberateľ je povinný pri ukončení zmluvy (odberu) osobne

alebo splnomocnená osoba predložiť na Zákazníckom

centre nasledovné doklady:

Subjekt Doklady
DOMÁCNOSTI

(FYZICKÉ OSOBY)

OSTATNÍ ODBERATELIA

(PRÁVNICKÉ OSOBY)

vyplnená odhláška k dodávke vody, odvádzaniu odpadových vôd s uvedením stavu vodomeru a dátumom ukončenia odberu
doklady o zmene vlastníctva
doklady o úhrade nezaplatených faktúr
nový odberateľ súbežne odovzdá prihlášku k dodávke vody, odvádzaniu odpadových vôd

ZMENA, DOPLNENIE IDENTIFIKAČNÝCH

ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ, (NESLÚŽI NA

ZMENU ODBERATEĽA)

 

Subjekt Zmena, doplnenie Doklad
DOMÁCNOSTI

(FYZICKÉ OSOBY)

zmena priezviska doklad totožnosti + sobášny list
zmena adresy bydliska odberateľa písomné oznámenie odberateľa
zmena zasielacej (korešpondenčnej adresy) písomné oznámenie odberateľa
zmena spôsobu platby písomné oznámenie odberateľa
zmena výšky preddavkovej platby písomné oznámenie v súlade s predpokladanou spotrebou
OSTATNÍ ODBERATELIA

(PRÁVNICKÉ OSOBY)

zmena obchodného mena (bez zmeny IČO) písomné oznámenie odberateľa
zmena kontaktných údajov písomné oznámenie odberateľa
zmena zasielacej (korešpondenčnej adresy) písomné oznámenie odberateľa
doplnenie IČ DPH písomné oznámenie odberateľa
zrušenie IČ DPH písomné oznámenie odberateľa
zmena zmluvne určeného plátcu písomné oznámenie odberateľa, nájomná zmluva (následné uzatvorenie zmluvy s novým zmluvne určeným plátcom)
zmena bankového spojenia (bankový ústav a číslo účtu) písomné oznámenie odberateľa
zmena spôsobu platby písomné oznámenie odberateľa
zmena výšky preddavku písomné oznámenie v súlade s predpokladanou spotrebou
2017-12-14T16:16:25+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29