Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie má právo vykonať prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Podmienky a povinnosti prerušenia  alebo obmedzenia sú uvedené v § 32 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. v platnom znení.

Postup pri prerušení alebo obmedzení dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou z dôvodu neplnenia si povinnosti odberateľom.

 1. Výzva k odstráneniu nedostatkov, oznámenie o prerušení dodávky vody a odvádzania odpadových vôd.

Naša spoločnosť písomne vyzve odberateľa doporučeným listom k odstráneniu nedostatkov a uvedie náhradný termín na splnenie povinnosti. Výzva súčasne obsahuje oznámenie o prerušení dodávky vody a odvádzania odpadových vôd. Neprevzatie výzvy nie je dôvodom na  neprerušenie dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd.

2. Kontrola odstránenia nedostatkov

Ak po kontrole nedostatky neboli odstránené pristúpi naša spoločnosť k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd na základe oznámenia uvedeného v bode 1)

3. Obnovenie dodávky vody a odvádzania odpadových vôd.

Obnovenie dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd  vykoná naša spoločnosť až po odstránení nedostatkov odberateľom a po uhradení úkonu prerušenia  dodávok podľa platného cenníka cca 81.-€/jedno odberné miesto. Obnovenie dodávky vody, odvádzania odpadových vôd sa vykoná najneskôr do 48 hodín od úhrady  v pracovných dňoch od 7 oo hod. do 14 oo hod.

Nie je cieľom našej spoločnosti vykonávať prerušenie alebo obmedzenie dodávok vody alebo odvádzania odpadových vôd . Uvedený úkon vykonávame v krajných prípadoch keď odberateľ nereaguje na naše požiadavky, odmieta odstrániť nedostatky a plniť podmienky, a nemá záujem dohodnúť sa s našou spoločnosť na riešení, ktoré by bolo akceptovateľné pre obidve strany.

Doporučenie

Ak odberateľ obdrží oznámenie o prerušení dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd, dopručujeme aby urýchlene kontaktoval našu spoločnosť a dohodol sa na odstránení nedostatkov.

2017-12-14T16:14:22+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29