Odvádzanie vôd z povrchového odtoku

Vody z povrchového odtoku sú vody z atmosférických zrážok, ktoré sú odvádzané verejnou kanalizáciou. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie a ďalšie podmienky stanovuje zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. v platnom znení a Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z.

1) Vody z povrchového odtoku sa môžu odvádzať z nehnuteľnosti priamo do verejnej kanalizácie
a) kanalizačnou prípojkou
b) voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste

2) Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie merané, ich množstvo sa pre  jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca Q = Hz .Sr

Q – množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie
Hz – ročný priemer z dlohodobého zrážkového  úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského    hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov
Sr – redukovaná plocha vypočítaná podľa vzorca Sr = S . ψ
S –  veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody odtekajú do verejnej kanalizácie
ψ – súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

3) Súčiniteľ odtoku (ψ) je stanovený horeuvedenou Vyhláškou nasledovne:
a) kategória A zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy) súčiniteľ odtoku 0,9
b) kategória B čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.) súčiniteľ odtoku 0,4
c) kategória C dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) súčiniteľ odtoku 0,05

4) Producent je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie informácie o veľkosti plôch jednotlivých kategórií. Ak tieto údaje producent neposkytne, prevádzkovateľ verejnej kanalizácie má právo určiť celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradiť do kategórie A.

5) Spôsob výpočtu množstva odvedených vôd z povrchového odtoku je uvedený v zmluve.

6) Odvádzanie vôd z povrchového odtoku je spoplatnené vo výške ceny stočného, ktoré je stanovené v cenníku dodávateľa v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

2017-12-14T16:15:24+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29