Neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. venuje zvýšenú pozornosť vyhľadávaniu neoprávnených odberov vody
z verejného vodovodu a neoprávneného odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Po zistení neoprávneného odberu,
vypúšťania si spoločnosť uplatňuje u odberateľa:

a) náhradu škody v súlade s platnými právnymi predpismi
b) dohodnutú zmluvnú pokutu

V prípade neoprávneného odberu vody, vypúšťania odpadových vôd môže spoločnosť prerušiť alebo obmedziť dodávku vody
alebo odvádzanie odpadových vôd.

Zákon č. 442/2002 Z. z. v platnom znení v § 25 definuje neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené
vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie nasledovne :

1. Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu je :

 1. odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou,
 2. odber pred meradlom (§ 29 ods. 7) alebo odber po odstránení meradla,
 3. odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný,
 4. odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej   manipulácii,
 5. odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,
 6. odber bez súhlasu prevádzkovateľa.

2. Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejného vodovodu.

3. Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je

 1. vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto zmluvou,
 2. vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie,
 3. vypúšťanie bez merania, ak je dohodnuté alebo je v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
 4. vypúšťanie s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia prevádzkovateľa verejnej kanalizácie,
 5. vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezaznamenáva alebo zaznamenáva menšie množstvo, ako je skutočné,
 6. vypúšťanie s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii.

4. Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

2017-12-14T16:14:41+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

 • Dispečing - hlásenie porúch:

 • +421 (0) 41 707 17 29