Meranie spotreby vody

Všeobecne

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (SEVAK) v oblasti odčítania meradiel (vodomerov) vykonávajú mesačné, štvrťročné, polročné a mimoriadne odpočty meradiel, spracovávajú odčítané údaje a vykonávajú kontrolné odpočty ako aj kontrolu odberných miest.
SEVAK má v oblasti svojej pôsobnosti (okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina) osadených cca 36000 meradiel.
Odpočty meradiel sa vykonávajú v pravidelných intervaloch podľa kategorizácie odberných miest v tolerancii 2 týždňov v priebehu celého kalendárneho roku.

Z technických ale aj ekonomických dôvodov nie je možné odpočet meradiel pevne stanoviť.
Snahou spoločnosti vyjsť v ústrety odberateľom a zabezpečiť odpočet meradiel v čo najväčšom rozsahu bola spoločnosťou stanovená pre profesiu vodárenský robotník – odčítač pružná pracovná doba a tým aj možnosť vykonávať odpočty meradiel aj v neskorších poobedňajších hodinách, v niektoré pracovné dni až do 19,00 hod.
Pre účely nahlasovania stavu meradla odberateľmi (samoodpočtom) boli
v oznámení o odpočte meradla rozšírené telefonické linky a časové ohraničenie, faxové číslo a možnosť zasielať odpočet aj elektronickou formou (e-mailom).

Ak zamestnanec spoločnosti – odčítač nemôže vykonať odčítanie meradla z dôvodu neprístupnosti odberného miesta resp. neprítomnosti odberateľa, zanechá u odberateľa oznámenie o opakovanom odčítaní meradla, ktoré je vykonané v čase stanovenom odčítačom, resp. v odôvodnených prípadoch v čase dohodnutom s odberateľom.
Zanechaním oznámenia je odberateľ upozornený na opakovaný odpočet a tým aj na sprístupnenie odberného miesta.
V prípade, že pre neprítomnosť odberateľa nie je možné vykonať ani opakované odčítanie meradla, zanechá odčítač odberateľovi oznámenie na samoodčítanie meradla. V oznámení je uvedené číslo meradla a číslo odberného miesta.

Povinnosti prevádzkovateľa (SEVAK) a odberateľa

Podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. v platnom znení:

Prevádzkovateľ je povinný

a) zabezpečiť meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom meradlom ktorého je vlastníkom (prevádzkovateľ zabezpečí na svoje náklady montáž meradla, kontrolu meradla pri odpočte, výmenu meradla po dobe životnosti – spravidla po šiestich rokoch,
b) určovať množstvo vody dodanej verejným vodovodom meradlom, ktoré musí spĺňať požiadavky stanovené v Zákone č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení
a doplnení niektorých zákonov

Odberateľ je povinný

a) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa, alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod, alebo verejnú kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, zistenie stavu meradla, alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody, zistenia technického stavu vodovodnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť.
Zamestnanci, ktorí vykonávajú odpočet meradla majú povinnosť preukázať sa na vyzvanie identifikačnou kartou, na ktorej je uvedené meno a priezvisko zamestnanca a jeho pracovné zaradenie.
b) oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na meradle,
c) dbať nato, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle,
d) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru v ktorom je meradlo umiestnené.
Ak odberateľ neumožní prevádzkovateľovi prístup k meradlu, vodovodnej alebo ku kanalizačnej prípojke môže prevádzkovateľ prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie.

Starostlivosť o meradlo

Meradlo umiestnené v nehnuteľnosti je veľmi dôležitým zariadením pre korektný vzájomný vzťah medzi prevádzkovateľom a odberateľom. Je umiestnené priamo v nehnuteľnosti, alebo vo vodomernej šachte. Za jeho ochranu podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách zodpovedá majiteľ nehnuteľnosti. Z tohto dôvodu je povinnosťou majiteľa chrániť meradlo pred mechanickým aj tepelným poškodením a zabezpečiť k nemu bezpečný prístup zamestnancov prevádzkovateľa. Meradlo nevyžaduje zo strany odberateľa prakticky žiadnu údržbu. Je dôležité dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu plomby meradla a montážne plomby na jeho priskrutkovaní.

Aby sa predišlo poškodeniu meradla uvádzame niekoľko praktických rád:

Ochrana meradla proti poškodeniu mrazom

Najväčším nepriateľom meradiel je však zima a mráz, ktoré ho môžu poškodiť
a spôsobiť odberateľovi zbytočné nepríjemnosti a škodu.

a) ak je meradlo umiestnené vo vonkajších priestoroch (vodomernej šachte), šachtu je potrebné starostlivo uzatvoriť, poklop šachty prikryť tepelnou izoláciou (polystyrénom a pod.)
b) v prípade zvlášť silných mrazov je potrebné zabezpečiť okolo meradla tepelnú izoláciu (v prípade, že je meradlo osadené v nezamŕzajúcej hĺbke, izolácia nie je potrebná). Ako tepelnú izoláciu nie je vhodné používať materiály, ktoré môžu navlhnúť,
c) ak je meradlo umiestnené v interiéri nehnuteľnosti, je potrebná ochrana potrubia vystaveného mrazu podobne ako ochrana meradla pomocou doporučených izolačných materiálov a priestor, v ktorom je meradlo umiestnené, je potrebné dobre uzatvoriť proti vnikaniu chladného vzduchu z vonku (napríklad rozbité pivničné okno a prievan môžu v mrazivých dňoch spôsobiť zamrznutie
a poškodenie meradla)

Ochrana meradla proti poškodeniu teplom

Nielen extrémne nízke teploty, ale aj teploty extrémne vysoké môžu spôsobiť poškodenie meradla. Meradlá, ktoré sa používajú na meranie dodávky pitnej vody sú veľmi citlivé meracie prístroje, ktorých mechanizmus je vyrobený z plastov vhodných pre styk so studenou vodou do teploty max. 40◦ C.
Voda z verejného vodovodu má teplotu približne 8◦ C až 12◦ C. Teplá alebo horúca voda sa do meradla môže dostať napríklad pri nefunkčnosti spätného ventilu alebo klapky. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že je nutné udržiavať v prevádzkyschopnom stave spätné ventily vo vodovodnej inštalácii odberateľa.
K poškodeniu meradla teplom môže dôjsť napríklad aj vtedy, keď sa odberateľ snaží už zamrznutú vnútornú inštaláciu vrátane meradla ohrievať otvoreným ohňom. Po takomto zásahu spravidla meradlo už merať nebude (poškodenie plastových častí meradla teplom) a je nutná jeho výmena.

Vo všetkých uvedených prípadoch poškodenia meradla je prevádzkovateľ oprávnený vyžadovať od majiteľa pripojenej nehnuteľnosti náhradu škody t. j. výmenu meradla a jeho opravu. U niektorých meradiel môže byť poškodenie dlhotrvajúcim mrazom tak závažné, že meradlo je neopraviteľné. V takom prípade je potom škoda ešte vyššia.

2017-12-14T16:16:05+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29