Fakturácia vodného a stočného

– FAKTURÁCIA PLATIEB ZA DODÁVKU VODY A ODVÁDZANIE ODPADOVEJ VODY, PRERUŠENIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB

– PLATBA PLATOBNOU KARTOU

FAKTURÁCIA VODNÉHO A STOČNÉHO

1.    Za dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí odberateľ SEVAK-u (ďalej dodávateľ) vodné a stočné stanovené v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v Cenníku výkonov a služieb dodávateľa.

2.    K cene vodného a stočného sa pripočítava daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov

3.    Zúčtovacia faktúra sa vyhotovuje min. 1 x ročne na základe odpočtu meradla alebo dohodnutého spôsobu určenia množstva uvedeného v zmluve. Odpočty meradiel sa vykonávajú na základe stanoveného harmonogramu odpočtov.

4.    Predpokladaný cyklus odpočtu je dohodnutý s odberateľom v zmluve.

5.    Dodávateľ má právo vykonať kedykoľvek v priebehu fakturačného obdobia mimoriadny odpočet.

6.    Mimoriadne odpočty sa vykonávajú najmä po zmene ceny za dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd.

7.    Ak dodávateľ nemohol vykonať odpočet z dôvodov na strane odberateľa, má dodávateľ právo vyúčtovať odberateľovi priemernú spotrebu podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobie a rozdiely zúčtovať pri najbližšej fakturácii, ak je tak dohodnuté v zmluve.

8.    Faktúra za vodné a stočné musí byť odberateľom uhradená v lehote splatnosti, ktorá je určená na 14 dní. Rozhodujúcim dátumom pre dodržanie lehoty splatnosti je pripísanie finančných prostriedkov na účet dodávateľa.

9.    Dodávateľ nezodpovedá za škody v prípade, ak platba neobsahuje správny variabilný symbol a nie je možné platbu správny umiestniť.

10. Dodávateľ umožňuje vykonať platbu faktúry:

a)    trvalým prevodným príkazom

b)    inkasným príkazom

c)    poštovou poukážkou

d)    na Zákazníckom centre Žilina platobnou kartou

11. Odberateľ uhrádza platby dodávateľovi na č. ú.: 25788033/7500 v ČSOB, a.s. Bratislava.

PRERUŠENIE DODÁVKY VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH

VôD

1.    V prípade, že platba nie je pripísaná na účet dodávateľa v lehote splatnosti najneskôr však do 30 dní po lehote splatnosti, môže dodávateľ prerušiť dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd.

2.    O prerušení dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd dodávateľ písomne informuje odberateľa doporučeným listom.

3.    Neprevzatie listu o prerušení dodávky vody a odvádzania odpadových vôd nie je dôvodom na neprerušenie dodávky vody alebo odvádzanie odpadových vôd.

4.    Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd bude obnovené po pripísaní na účet všetkých pohľadávok a úhrady za vykonanie úkonu „prerušenia a obnovenia dodávky vody“. Obnovenie dodávky vody odvádzania odpadových vôd sa vykoná najneskôr do 48 hodín od úhrady všetkých platieb v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 14,00 hod.

PREDDAVKY

Dodávateľ umožňuje platbu preddavkov za dodanú pitnú vodu a odvedenú odpadovú vodu. Platbu preddavkov je potrebné dohodnúť na zákazníckych centrách.

1.    Minimálna výška preddavkovej platby je stanovená na 6,64 €/mesiac

2.    Preddavky sa uhrádzajú mesačne vo výške 1/12 platby

3.    Preddavky sa môžu uhrádzať:

a)    trvalým prevodným príkazom na úhradu

b)    inkasným príkazom

c)    poštovou poukážkou

d)    službou COOPKASA

e)    na Zákazníckom centre Žilina platobnou kartou

4.    Vyúčtujúca faktúra bude vyhotovená minimálne 1 x ročne. Rozdiel medzi uhradenými preddavkami a vyúčtujúcou faktúrou bude uhradený v lehote splatnosti, nedoplatok na účet dodávateľa, preplatok prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na účet odberateľa.

PLATBA PLATOBNOU KARTOU

Severoslovenské vodárne a  kanalizácie a. s. ponúkajú v sídle spoločnosti Bôrická cesta 1960, Žilina vykonávanie úhrad platobnou kartou

Platobnou kartou je možné uhradiť faktúry za nami poskytované služby.

  Akceptujeme nasledovné platobné karty

   

2017-12-14T16:15:43+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29