Elektronická faktúra

Žiadosť o zasielanie elektronickej faktúry

Identifikačné údaje odberateľa/producenta
súhlasím so zasielaním elektronickej faktúry (*)
súhlasím s podmienkami pre zasielanie elektronickej faktúry (*)


V prípade, ak správu nevidíte v prijatej pošte, skontrolujte, prosím, či Vám neprišla do zložky SPAM; ak áno – označte ju, že to spam nie je.

1) Elektronická faktúra bude aktivovaná pre všetky odberné miesta podľa čísla zmluvy.
2) V prípade, že odberateľ požaduje zriadiť elektronické faktúry na viac zmlúv (odberateľ má väčší počet odberných miest) , je potrebné vypísať formulár „Žiadosť na zasielanie elektronickej faktúry“ podľa počtu zmlúv uzatvorených našou spoločnosťou.
3) Vypísaním tejto Žiadosti odberateľ/producent vyjadruje Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry a Súhlas s Podmienkami pre zasielanie elektronickej faktúry, s ktorými sa oboznámil a plne im porozumel. Na znak slobodnej vôle, dobrovoľného a slobodného súhlasu tento formulár odosiela dodávateľovi.
4) Všetky dokumenty, ktoré súvisia so zasielaním elektronickej faktúry tvoria nedelitelnú súčasť zmluvy na dodávku vody verejným vodovodom a/alebo na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Dokumenty

ElektronFaktura_Podmienky1-List1

2019-07-11T07:08:03+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29