Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s.

v y z ý v a j ú

vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“, spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pripojením nehnuteľnosti na:
– verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti
– verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu splaškových odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie.

Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej okresný úrad), ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.

Naša spoločnosť je pripravená byť nápomocná pri riešení Vašich konkrétnych problémov pri príprave a realizácii pripojenia na verejnú kanalizáciu a verejný vodovod.

U P O Z O R N E N I E

Z dôvodu, že verejná kanalizácia bola vybudovaná výhradne ako splašková a potrubie nie je dimenzované na zvýšené objemy vody je do vybudovanej verejnej kanalizácie

z a k á z a n é vypúšťať:
a) vody z atmosférických zrážok (zrážkové vody)
b) drenážne vody
c) iné vody, ktoré nie sú splaškovými vodami

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci, uvedení na www stránke spoločnosti v sekcii Kontaktné adresy – Zákaznícke centrum Žilina.

Výzva na pripojenie na verejný vodovod_kanalizáciu _ Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča.pdf