Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s.

v y z ý v a j ú

vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“

Naša spoločnosť :

1. vykonáva intenzívne kontroly pripojených a nepripojených vlastníkov nehnuteľností
2. spolupracuje s obcami ohľadom nenapojených vlastníkov nehnuteľnosti za účelom zjednania nápravy
3. predkladá podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý uloží pokutu do výšky 331 €

V roku 2008 bola ukončená výstavba verejnej kanalizácie spolufinancovanej z prostriedkov Európske únie.
K 28.2.2018 je celkove pripojených na verejnú kanalizáciu 99,77 % nehnuteľností, pričom 87,67 % nehnuteľností  je napojených na odbočenia vybudované v rámci projektu.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Z dôvodu nesplnenia povinnosti uvedenej v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení naša spoločnosť predkladá podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na Obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP) v Žiline, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty.

Naša spoločnosť očakáva, že vlastníci nehnuteľností pripoja svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, čím zabezpečia najekologickejšiu likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie, ochranu životného prostredia a zvýšia štandard kvality bývania a podnikania v jednotlivých obciach.

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci, uvedení na www.sevak.sk, v sekcii Kontaktné adresy – Zákaznícke centrum Žilina