Stop nepoctivcom

Stop nepoctivcom2019-07-19T13:05:43+00:00

Vážení zákazníci,

dodávka vody verejným vodovodom a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je v súlade s právnymi predpismi spoplatnená služba. Registrujeme nekalé praktiky niektorých spoluobčanov, ktorí sú pripojení „na čierno“ a tým sa vyhýbajú platbám za túto službu. Naša spoločnosť privíta akékoľvek informácie o vlastníkoch nehnuteľností, ktorí sú neoprávnene napojení na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu príp. iné informácie týkajúce sa neoprávnenej činnosti súvisiacej so službami poskytovanými našou spoločnosťou so zaručením anonymity odosielateľa. Cieľom je ochrana Vás, tých poctivých, ktorí si svoje povinnosti riadne plnia. K tomu má prispieť táto naša aktivita. Vyzývame Vás, aby ste v prípade zistenia takýchto nekalých praktík, vyplnili a zaslali nám tento formulár.

Miesto a identifikačné údaje neoprávneného odberu vody, vypúšťanie odpadovej vody, príp. inej neoprávnenej činnosti
Na uvedenej adrese vlastník nehnuteľnosti:
Položky označené (*) sú povinné


V prípade, že Vám nebude doručená  e-mailovú správa o prijatí Vášho formulára, prosím kontaktujte spoločnosť SEVAK e-mailom: podatelna@sevak.sk alebo na t.č. +421 41 707 17 85

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29