Vážení zákazníci,

dodávka vody verejným vodovodom a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je v súlade s právnymi predpismi spoplatnená služba. Registrujeme nekalé praktiky niektorých spoluobčanov, ktorí sú pripojení „na čierno“ a tým sa vyhýbajú platbám za túto službu. Naša spoločnosť privíta akékoľvek informácie o vlastníkoch nehnuteľností, ktorí sú neoprávnene napojení na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu príp. iné informácie týkajúce sa neoprávnenej činnosti súvisiacej so službami poskytovanými našou spoločnosťou so zaručením anonymity odosielateľa. Cieľom je ochrana Vás, tých poctivých, ktorí si svoje povinnosti riadne plnia. K tomu má prispieť táto naša aktivita. Vyzývame Vás, aby ste v prípade zistenia takýchto nekalých praktík, vyplnili a zaslali nám tento formulár.

    Miesto a identifikačné údaje neoprávneného odberu vody, vypúšťanie odpadovej vody, príp. inej neoprávnenej činnosti
    Na uvedenej adrese vlastník nehnuteľnosti:
    Položky označené (*) sú povinné


    Informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú na odkaze:

    STOP NEPOCTIVCOM a Informácie o spracúvaní OÚ SEVAK 202008