Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. umožňuje záujemcom návštevu vybraných vodárenských objektov, ako aj objektov čistiarní odpadových vôd s odborným výkladom technologických procesov pri získavaní, úprave a distribúcii pitnej vody, resp. pri odvádzaní a čistení odpadových vôd. Cieľová skupina návštevníkov nie je ohraničená. Návštevy ponúkame školám všetkých stupňov ako aj organizáciám. Jediným limitom je počet účastníkov, ktorý sme stanovili v rozsahu 15 – 30 osôb kvôli bezpečnosti pri pohybe na objektoch.

Záujem o návštevu je možné prejaviť zaslaním krátkej žiadosti na adresu uvedenú na podstránke Kontakty.

Z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu COVID-19 je možnosť organizácie exkurzií pozastavená.

V roku 2020 sa z vyššie uvedených dôvodov konala v našej spoločnosti len jedna exkurzia na objekte SČOV Žilina. Zúčastnilo sa jej 17 záujemcov zo Žilinskej univerzity v Žiline, strojníckej fakulty.