INFORMÁCIE PRE OBČANOV

V súvislosti s prebiehajúcou výstavbou vodovodu a kanalizácie v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Petrovice, Kolárovice, Hvozdnica, Štiavnik, v Bytči na Družstevnej ulici a miestnych častiach Hliník a Malá Bytča touto formou informujeme občanov o postupe, ktorý je potrebné zo strany majiteľov nehnuteľností dodržať, aby im bolo v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“ z jej rozpočtu vybudované vodovodné, resp. kanalizačné tzv. odbočenie. Na  odbočenie majiteľ nehnuteľnosti, na svoje náklady, pripojí vodovodnú/kanalizačnú prípojku.

Počas realizácie sa vybuduje vodovodné, resp. kanalizačné odbočenie hlavného potrubia pre každú nehnuteľnosť, ktorej majiteľ vyjadrí záujem o napojenie podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o pripojení na verejný vodovod, resp. verejnú kanalizáciu. Posledným termínom pre podpísanie tejto zmluvy je doba, kedy sa bude realizovať vodovod a kanalizácia v ulici, na ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Podľa postupu prác bude v dostatočnom predstihu zhotoviteľ stavby oslovovať majiteľov nehnuteľností v trase realizácie vodovodu a kanalizácie. V prípade, že majiteľ uzatvoril Zmluvu o budúcej zmluve o pripojení, bude vyhotovený Zápis o umiestnení odbočenia, kde sa s majiteľom dohodne miesto umiestnenia odbočenia na vodovod, resp. kanalizáciu, a majiteľ toto miesto odsúhlasí.

Po realizácii odbočenia na tlačive Zápis o vyhotovení odbočenia majiteľ nehnuteľnosti opäť potvrdí, že odbočenie bolo zrealizované podľa jeho požiadavky.

Pre nehnuteľnosti, ktorých majitelia nepodpíšu Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejný vodovod, resp. verejnú kanalizáciu sa odbočenia realizovať nebudú.

Nehnuteľnosť bude možné napojiť na vybudované vodovodné, resp. kanalizačné odbočenie po vydaní Rozhodnutia o prevádzkovaní stavby, o čom budú majitelia nehnuteľností informovaní.

Nakoľko záručná lehota na povrchové úpravy komunikácií je päť rokov, počas tejto doby nebude možné vybudovať pripojenie na verejný vodovod a kanalizáciu.
Po uplynutí tejto doby si majiteľ nehnuteľnosti bude musieť celú vodovodnú resp. kanalizačnú prípojku, vrátane odbočenia vybudovať na vlastné náklady, vrátane zabezpečenia potrebných dokladov a povolení.

Kontaktné osoby:

Kontaktná osoba pre uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve:

Lýdia Hollá, t. č. +421 41 707 17 92, +421 908 769 175, e-mail: lydia_holla@sevak.sk

Kontaktná osoba po stránke technickej:

Ing. Jana Kvaššayová, t. č. +421 41 707 17 20, +421 905 850 671, e-mail: jana_kvassayova@sevak.sk