Dňa 22. marca 1992 bol vyhlásený valným zhromaždením OSN svetový deň vody. Tento deň je jedinečnou príležitosťou pripomenúť širokej verejnosti mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie života a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

V roku 2023 roku sa OSN zameriava na urýchlenie zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny a to globálnou kampaňou s názvom “Be the change” (“Buď zmenou”) a povzbudzuje ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu, akým používajú, spotrebúvajú a hospodária s vodou.

Na oficiálnej webovej stránke, zameranej na kampane k Svetovému dňu vody je výzva:
„Tento Svetový deň vody je o urýchlení zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny. A keďže voda ovplyvňuje nás všetkých, potrebujeme, aby každý začal konať. To znamená ty! Vy a vaša rodina, škola a komunita môžete zmeniť spôsob, akým vo svojom živote používate, konzumujete a hospodárite s vodou.“

Každý z nás môže prispieť svojou aktivitou, akokoľvek sa mu zdajú jeho činy nevýznamné v porovnaní s rozsahom problému.

Maskotom globálnej kampane “Be the change” je kolibrík – nenápadný, malý vtáčik. Príbeh o ňom je výzvou pre každého z nás.


„Jedného dňa začal horieť les. Oheň zachvátil trávu, kríky, stromy, kvety, všetko. Všetky zvieratká, vtáci, chrobáčiky začali v panike utekať, chceli zachrániť seba aj svoje rodiny. Čo malo nohy utekalo, čo malo krídla uletelo. Až na jedného drobučkého kolibríka. Ten priletí k rieke, naberie si do zobáčika kvapku vody a zanesie na oheň. A znova priletí k rieke, naberie kvapku vody a zanesie na oheň. A znovu, a znovu.
Ostatné zvieratká sa čudovali: „Čo to robíš, kolibrík? Ty si myslíš, že s tými kvapkami vody zastavíš oheň? To nemá zmysel, je to príliš veľké, to nemôžeš zvládnuť! Je toho priveľa. Veď Ťa to zničí… Čo to robíš?“
Kolibrík sa pozrel na ne a povedal: „Ja robím len to, čo môžem…“
Zdroj: http://www.worldwaterday.org/

Aj spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. sa hlási k výzve a aktivitám kampane, a vyhlasuje súťaž k Svetovému dňu vody na tému „Som zmenou“

Súťaže sa môžu zúčastniť kolektívy žiakov prvého stupňa základných škôl v okresoch Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca.
Podmienky súťaže:
1. Kolektív vytvorí minimálne päť konkrétnych aktivít, ktoré prispejú k hospodáreniu s vodou, ochrane vodných zdrojov, ochrane životného prostredia s cieľom ochrany vôd.
2. Vytvorené aktivity kolektív zverejní ľubovoľným spôsobom s účelom zapojiť do ním vytvorených aktivít čo najväčší okruh ľudí (spolužiakov, kamarátov, rodičov).
3. Aktivity zverejní kolektív s heslom „Som zmenou“

Predmetom hodnotenia bude:
• originalita aktivít a reálnosť ich uskutočňovania v každodennom živote
• originalita spôsobu zverejnenia s účelom osloviť čo najpočetnejšiu cieľovú skupinu. Opíšte nám, akým spôsobom dáte vedieť ostatným o Vašich aktivitách na ochranu vody. Môžete použiť ľubovoľný počet spôsobov zverejnenia.

Kolektív, ktorý sa zapojí do súťaže, zašle zoznam vytvorených aktivít a spôsoby ich zverejnenia na adresu:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 Žilina

Obálku prosíme označiť „Neotvárať – SDV 2023“

Súťažný návrh musí obsahovať názov a adresu školy, označenie triedy, meno triedneho učiteľa, telefonický/ emailový kontakt na triedneho učiteľa, zoznam žiakov, ktorí sa podieľali na návrhu a jeho zverejnení.

Súťažné návrhy doručte v termíne do 22. marca 2023 na vyššie uvedenú adresu, v maximálnom počte 3 návrhy za jednu školu.
Súťažné návrhy budú vyhodnotené do 31.03.2023. Kolektív je obmedzený počtom maximálne 20 žiakov.

Ak naša súťažná komisia vyberie ako víťazný kolektív práve Vás, budete odmenení upomienkovými predmetmi, a v priebehu mesiaca apríl po vzájomnej dohode sa zúčastníte prezentačného dopoludnia v našej spoločnosti, kde Vám pripravíme zaujímavý program.