Svetový deň vody – zľavy na kontrolu kvality pitnej vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22.marec pripravili Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pre občanov vo svojom regióne (okresy Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto) akciu

30 % zľava na minimálny rozbor vzorky pitnej vody podľa platnej legislatívy

Zľava sa vzťahuje na kategóriu – obyvateľstvo, nie podnikateľské subjekty a to na objednávky zaslané, resp. doručené v dňoch 19.3.-26.3.2021, vrátane.

Bežná cena minimálneho rozboru pitnej vody je 132,42 EUR s DPH, po zľave je to 92,69 EUR s DPH

V cene je zahrnutý:

  • odber vzorky vrátane dopravy z odberného miesta podľa požiadavky
  • rozbor vzorky vody v akreditovanom laboratóriu
  • vystavenie akreditovaného protokolu o skúške vzorky vody, zaslanie na adresu žiadateľa

Termín plnenia objednávok:

– podľa vzájomnej dohody, maximálne do konca decembra 2021

PREČO ROBIŤ ROZBOR VODY ASPOŇ v rozsahu minimálneho rozboru ?

Každý občan chce vedieť či je voda, ktorú pije, zdravotne nezávadná. Z jedného, alebo dvoch ukazovateľov (napr. dusičnany, tvrdosť vody) to však nie je možné určiť. Preto ponúkame analyzovať vzorku aspoň v rozsahu minimálneho rozboru, ktorý zahŕňa vybrané mikrobiologické, biologické  a fyzikálno-chemické ukazovatele predpísané legislatívou.

AKÝ JE ROZSAH UKAZOVATEĽOV minimálneho rozboru?

Ukazovatele minimálneho rozboru kvality pitnej vody a ich limity sú uvedené v prílohe č.2 k Vyhláške MZ SR č.247/2017 Z.z., a zahŕňajú:

  1. Mikrobiologické a biologické ukazovatele (escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C a pri 36°C, bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, okrem bezfarebných bičíkovcov, vláknité baktérie okrem železitých a mangánových baktérií, železité a mangánové baktérie, mikromycéty, mŕtve organizmy, abiosestón, clostrídium perfringens)
  2. Fyzikálne a chemické ukazovatele
  3. anorganické ukazovatele (dusičnany, dusitany)
  4. dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty (voľný chlór)
  5. ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody (absorbancia, amónne ióny, farba, chemická spotreba kyslíka manganistanom, chuť, vodivosť, mangán, pach, reakcia vody – pH, zákal, železo, teplota)

KDE A AKO MOŽNO ZASLAŤ OBJEDNÁVKU NA ROZBOR ?

  • písomne na adresu: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
  • elektronicky na e-mail: laboratorium@sevak.sk