Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pre občanov v územnej pôsobnosti (okresy Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto) akciu

30 % zľavu na minimálny rozbor vzorky pitnej vody
podľa platnej legislatívy

Zľava sa vzťahuje na kategóriu – obyvateľstvo, nie podnikateľské subjekty a to na objednávky zaslané, resp. doručené v dňoch 17.03.-27.03.2023, vrátane.

Bežná cena minimálneho rozboru pitnej vody je 143,27 EUR s DPH, po zľave 100,28 EUR s DPH.
V cene je zahrnutý:

  • odber vzorky vrátane dopravy z odberného miesta podľa požiadavky
  • rozbor vzorky vody v akreditovanom laboratóriu
  • vystavenie akreditovaného protokolu o skúške vzorky vody, zaslanie na adresu žiadateľa

Termín plnenia objednávok:  podľa dohody, max. do konca decembra 2023

PREČO ROBIŤ ROZBOR VODY ASPOŇ V ROZSAHU MINIMÁLNEHO ROZBORU?

Každý občan chce vedieť či je voda, ktorú pije zdravotne nezávadná. Z jedného, alebo dvoch ukazovateľov (napr. dusičnany, tvrdosť vody) to však nie je možné určiť. Preto ponúkame analýzu vzorky aspoň v rozsahu minimálneho rozboru, ktorý zahŕňa vybrané mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické ukazovatele predpísané legislatívou.

AKÝ JE ROZSAH UKAZOVATEĽOV MINIMÁLNEHO ROZBORU?

Ukazovatele minimálneho rozboru kvality pitnej vody a ich limity sú uvedené v prílohe č.2 k Vyhláške MZ SR č.247/2017 Z.z., a zahŕňajú:
A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele (escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C a pri 36°C, bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, okrem bezfarebných bičíkovcov, vláknité baktérie okrem železitých a mangánových baktérií, železité a mangánové baktérie, mikromycéty, mŕtve organizmy, abiosestón, clostrídium perfringens)
B. Fyzikálne a chemické ukazovatele
a) anorganické ukazovatele (dusičnany, dusitany)
b) dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty (voľný chlór)
c) ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody (absorbancia, amónne ióny, farba, chemická spotreba kyslíka manganistanom, chuť, vodivosť, mangán, pach, reakcia vody – pH, zákal, železo, teplota)

KDE A AKO MOŽNO ZASLAŤ OBJEDNÁVKU NA ROZBOR?

  • písomne na adresu: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
  • elektronicky na e-mail: laboratorium@sevak.sk