HS Opravy a SMČ

Hospodárske stredisko Opravy a stavebnomontážna činnosť realizuje požiadavky na úsekoch zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami vykonávaním stavebno-technologických montážnych prác. Sú to jednak opravy na existujúcich vodovodoch a kanalizáciách v správe spoločnosti a jednak výstavba nových investičných stavieb pre potreby spoločnosti.

Okrem prác na verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v správe spoločnosti ponúka mestám, obciam, podnikateľským subjektom a fyzickým osobám:

  • opravy porúch vodovodov
  • opravy porúch kanalizácie
  • montáž nových vodovodných prípojok s napojením na verejný vodovod
  • montáž zaústení kanalizačných prípojok na verejnú kanalizáciu
  • výstavba nových vodovodov
  • výstavba nových kanalizácií
2020-09-10T11:43:25+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29