HS Opravy a SMČ

Hospodárske stredisko Opravy a stavebnomontážna činnosť realizuje požiadavky na úsekoch zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami vykonávaním stavebno-technologických montážnych prác. Sú to jednak opravy na existujúcich vodovodoch a kanalizáciách a jednak výstavba nových investičných stavieb pre potreby spoločnosti a pre iných investorov.
Konkrétne vykonáva:

 • opravy porúch vodovodov
 • opravy porúch kanalizácie
 • dvíhanie,úpravy kanalizačných, vodovodných poklopov
 • montáž nových vodovodných prípojok s napojením na verejný vodovod
 • montáž zaústení kanalizačných prípojok na verejnú kanalizáciu
 • výstavba nových vodovodov
 • výstavba nových kanalizácií
2017-12-14T14:35:30+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

 • Dispečing - hlásenie porúch:

 • +421 (0) 41 707 17 29
 • Nahlásenie stavu vodomeru – bezplatná linka (v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod.):

 • +421 (0) 800 500 852