HS Opravy a SMČ

Hospodárske stredisko Opravy a stavebnomontážna činnosť realizuje požiadavky na úsekoch zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami vykonávaním stavebno-technologických montážnych prác. Sú to jednak opravy na existujúcich vodovodoch a kanalizáciách a jednak výstavba nových investičných stavieb pre potreby spoločnosti a pre iných investorov.
Konkrétne vykonáva:

  • opravy porúch vodovodov
  • opravy porúch kanalizácie
  • dvíhanie,úpravy kanalizačných, vodovodných poklopov
  • montáž nových vodovodných prípojok s napojením na verejný vodovod
  • montáž zaústení kanalizačných prípojok na verejnú kanalizáciu
  • výstavba nových vodovodov
  • výstavba nových kanalizácií
2017-12-14T14:35:30+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29