Laboratórna činnosť

Spoločnosť má snahu zavádzať vo svojich činnostiach systém kvality. Prvým strediskom, ktoré ho zaviedlo formou akreditácie pitných a odpadových vôd je stredisko Laboratórií. Jeho hlavným zameraním je vykonávať odbery vzoriek a skúšky v oblasti surových, upravených, pitných, odpadových vôd a kalov s použitím kvalitných referenčných materiálov, prístrojového vybavenia, ktoré je pravidelne metrologicky zabezpečované.

Laboratórna činnosť je vykonávaná pre potreby SEVAK, a.s., externých subjektov a fyzické osoby. Činnosť je vykonávaná na dvoch pracoviskách, z ktorých jedno je akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005 (osvedčenie o akreditácii č. S-169, súbor .pdf) a sídli v Hornom Hričove. Ďalšie pracovisko je detašované na úpravni vody Nová Bystrica, ktoré je zamerané hlavne na výkon prevádzkovej kontroly pri úprave vôd.

Laboratórium poskytuje služby v týchto oblastiach:

 • spolupráca pri zostavovaní programov kontroly kvality vôd v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek prevádzkovateľa
 • odbery vzoriek pitných, odpadových vôd a kalov
 • mikrobiologické a hydrobiologické skúšky pitných vôd
 • fyzikálno-chemické skúšky pitných, odpadových vôd a kalov
 • špeciálne anorganické skúšky pitných vôd a kalov
 • špeciálne organické skúšky pitných vôd
 • rádiochemické skúšky pitných vôd a ďalšie súvisiace služby

I. Informácie pre zákazníka: V prípade záujmu o služby laboratória je o ne možno požiadať osobne, telefonicky, poštou alebo e-mailom. Je vhodné vyplniť objednávkový formulár, ktorý je možné stiahnuť v časti Dokumenty. Na požiadanie vypracujeme cenovú ponuku v rozsahu podľa individuálnej potreby zákazníka.

V prípade záujmu o služby laboratória je potrebné zo strany zákazníka zvážiť, za akým účelom sa má služba vykonať:

1.) pre vlastnú potrebu je potrebné kontaktovať laboratórium, s ktorým budú dohodnuté podmienky odberu vzorky. Odber vzorky nemusí vykonať kompetentný pracovník laboratória,
2.) pre potreby úradného konania (napr. kolaudácia stavby, plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutia a pod.) je potrebné kontaktovať laboratórium, s ktorým budú dohodnuté podmienky odberu vzorky. Odber vzorky musí vykonať kompetentný pracovník laboratória.

Dopravu je možné zabezpečiť laboratóriom alebo zákazníkom.

II. Kontakty
Adresa: SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Tel. kontakt:
+421 (0) 41 707 17 23
+421 (0) 905 519 939

Email: hricov@sevak.sk
Internetová adresa: www.sevak.sk

III. Orientačné ceny služieb

 • cena minimálneho rozboru pitnej vody vrátane odberu, v rozsahu Vyhl. MŽP SR č.636/2004 Z.z., alebo Vyhl. MZ SR č. 247/2017 Z.z., je od €100,- bez DPH/ €120,- s DPH.
 • cena úplného rozboru pitnej vody vrátane odberu, v rozsahu Vyhl. MŽP SR č.636/2004 Z.z., alebo Vyhl. MZ SR č. 247/2017 Z.z., je od €500,- bez DPH/ €600,- s DPH.
 • ostatné na požiadanie

IV. Výsledky skúšok
Všetky výsledky skúšok sú spracované do protokolu o výsledkoch skúšky vzorky vody. Tieto sú štandardne zasielané poštou spolu s faktúrou. Je možné ich zaslať tiež v elektronickej forme -mailom v PDF forme, čo je možné dohodnúť v rámci objednávky.

2020-03-12T10:09:12+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

 • Dispečing - hlásenie porúch:

 • +421 (0) 41 707 17 29