Spoločnosť v súčasnosti používa štyri základné informačné systémy: ekonomický informačný systém (EIS), geografický informačný systém (GIS), zákaznícky informačný systém (ZIS), technologický informačný systém (TIS).

Ekonomický informačný systém (EIS) pozostáva z modulov: účtovníctvo, DPH, saldokonto, pokladňa, dodávatelia, financovanie, majetok, MTZ, mzdy a personalistika, doprava

Geografický informačný systém (GIS) obsahuje: tvorbu digitálnych máp, zakresľovanie vodovodov, kanalizácií a ďalších vodárenských objektov, grafické zobrazovanie vodárenských a kanalizačných sietí s presnou lokalizáciou v teréne, databázu údajov v objektoch, prepojenej z grafickou časťou

Zákaznícky informačný systém (ZIS) pozostáva z modulov: odbyt, fakturácia, saldokonto, meradlá, kancelária

Technologický informačný systém (TIS) (vodárenské dispečingy, dispečerské riadenie čistiarní odpadových vôd) má spravidla dve úrovne:
– procesnú – predstavujú snímače fyzikálnych veličín, pripojené k procesným staniciam s následným prenosom do nadradenej úrovne
– nadradenú – predstavuje dispečerský počítač s príslušným programovým vybavením, ktorý umožňuje získavať prehľad o riadenom technologickom procese

Medzi EIS, GIS, ZIS, TIS existujú väzby, ktoré vytvárajú možnosti integrovať ich do jedného celku. V spoločnosti sa začali budovať základy komplexného informačného systému (KIS). V súčasnosti je v prevádzke prepojenie informačných systémov ZIS a GIS. Po realizácii celého KIS-u bude možné na jednom pracovisku pracovať s údajmi z jednotlivých informačných systémov.