Na podstránke uvádzame informácie o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako boli uverejnené v Úradnom vestníku EÚ, resp. vo Vestníku verejného obstarávania (VVO).

Názov zákazky: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča – stavebný dozor
Postup zadávania zákazky: Nadlimitná zákazka
Oznámenie o vyhlásení VO vo Vestníku EÚ: súbor „Oznámenie EÚ – Bytčiansko – dozor“
Oznámenie o vyhlásení VO vo Vestníku SK: súbor „Oznámenie SK – Bytčiansko – dozor“
Otváranie ponúk „Ostatné“: súbor „Otváranie ostatné – dozor – Bytčiansko“
Otváranie ponúk „Ostatné“: súbor „Otváranie ostatné – stavba – Bytčiansko“

Názov zákazky: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
Postup zadávania zákazky: Nadlimitná zákazka
Oznámenie o vyhlásení VO vo Vestníku EÚ: súbor „Oznámenie EÚ – Bytčiansko – stavba“
Oznámenie o vyhlásení VO vo Vestníku SK: súbor „Oznámenie SK – Bytčiansko – stavba“