admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 71 blog entries.

Metodická príručka – Horné Kysuce

2020-05-06T14:04:03+02:00

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc – projekt spolunancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie metodicka-prirucka-horne-kysuce.pdf

Metodická príručka – Horné Kysuce2020-05-06T14:04:03+02:00

Úhrady v hotovosti – oznámenie

2020-05-22T13:35:29+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje, že  zamestnanci spoločnosti, nie sú oprávnení: a) zasahovať do vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie, nakoľko podľa zákona č. 442/ 2002 Z.z. v platnom znení nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizácie b) prijímať platby v hotovosti za poskytované služby c) vyberať nedoplatky z vyúčtovania poskytnutých služieb a pod. Platby v hotovosti sa prijímajú výhradne v pokladni, v sídle spoločnosti,  Bôrická cesta 1960, Žilina. Úhrada platby sa potvrdzuje príjmovým pokladničným dokladom. Zamestnanec spoločnosti pri návšteve odberného miesta je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a osobným číslom. Na vyzvanie sa musí preukázať občianskym [...]

Úhrady v hotovosti – oznámenie2020-05-22T13:35:29+02:00

Vodná fontána – miesto na občerstvenie

2020-05-21T11:01:28+02:00

Osviežte sa A zasa horúčavy. Ručička teplomera sa šplhá na úctyhodných 30° C. Prechádzka po rozpálených chodníkoch je hotové peklo.  Pot nám steká po celom tele.  Každý sa radšej schová do chládku ako by mal vystrčiť nos do takého teplého dňa. A predsa fungovať aj  pri takýchto teplotách musíme. Preto dobre padne, ak sa môžeme osviežiť čistou vodu. Telo pookreje a je ďalej pripravené fungovať a znášať tieto teploty. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácia a.s. začala postupne osadzovať vodné fontánky, v ktorých je k dispozícii čerstvá svieža voda.  Ku koncu júla 2014 sú osadené v: -  Žiline, ul. Národná -  [...]

Vodná fontána – miesto na občerstvenie2020-05-21T11:01:28+02:00

Upozornenie na neoprávnený zásah do meradla

2017-12-14T14:29:50+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., rámci vlastnej kontroly opakovane zistila neoprávnené zásahy do fakturačných meradiel – vodomerov. V záujme ochrany odberateľov týmto U P O Z O R Ň U J E svojich odberateľov na možné riziká, ktoré im hrozia, ak bude neoprávnený zásah na vodomere zistený. Vodomer, ktorý slúži na meranie dodávky vody z verejného vodovodu do nehnuteľnosti je: -    osadený na vodovodnej prípojke spravidla vo vodomernej šachte alebo v pivnici -    príslušenstvom verejného vodovodu -    vo vlastníctve našej spoločnosti Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách …, v znení neskorších predpisov: -    podľa [...]

Upozornenie na neoprávnený zásah do meradla2017-12-14T14:29:50+02:00

Práva a povinnosti odberateľov

2017-12-14T16:08:27+02:00

1. Základné pojmy 1.1. Odberateľ vody (ďalej odberateľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi. 1.2. Producent odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej producent) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie. 1.3. Dodávateľ je vlastník verejného vodovodou, verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, ktorý na základe uzatvorenej zmluvy o dodávke vody z verejného [...]

Práva a povinnosti odberateľov2017-12-14T16:08:27+02:00

Právne predpisy

2017-12-14T16:10:21+02:00

Texty zákonov a vyhlášok: Zákon č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach Zákon č. 364/2004 Z.z. O vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Vyhláška č. 124/2003 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií Vyhláška č. 397/2003 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu [...]

Právne predpisy2017-12-14T16:10:21+02:00

Dokumenty na stiahnutie

2020-05-06T12:41:45+02:00

INFORMÁCIA PRE PROJEKTANTOV S účinnosťou od 1.2.2008 boli v našej organizácii schválené Pravidlá pre zabezpečovanie vyjadrovacích činností, podľa ktorých pred spracovaním PD na vodovodnú a kanalizačnú prípojku musia byť vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu, kanalizácie určené body napojenia na príslušné rozvodné vedenia. Body napojenia sa určia na základe vyplneného tlačiva Žiadosť o určenie bodov napojenia na siete SEVAK, a.s. (pozri v Dokumenty - Žiadosť 8 a 9), ktoré poskytnú pracovníci v Zákazníckom centre SEVAK, a.s. v Žiline a v Čadci, resp. podateľňa v sídle spoločnosti SEVAK a.s. Na základe vyplnenej žiadosti a priloženej situácie z katastrálnej mapy, prípadne iného situatívneho [...]

Dokumenty na stiahnutie2020-05-06T12:41:45+02:00

Dobré rady ako ušetriť

2017-12-14T16:11:47+02:00

Viac ušetríte, ak odstránite všetky úniky vody, kvapkajúce kohútiky a nahradíte ich pákovými batériami, ktoré šetria vodu až o 30 %. Kvapkajúcim kohútikom odtečie až 160 litrov za mesiac. Viac ušetríte, ak sa sprchujete ako kúpete. Sprchovanie má byť krátke, pri nanášaní sprchovacieho šampónu nenechávajte vodu tiecť. Viac ušetríte, ak máte na sprche úsporné sprchovacie hlavice vybavené prietokovými regulátormi, ktoré znižujú spotrebu vody až o 30-40 %. Viac ušetríte, ak máte kombinované WC ako klasické WC. Viac ušetríte, ak umývate riad vo vode napustenej v dreze alebo umývate riad s batériami vybavenými prietokovými regulátormi vody alebo umývate riad v umývačke [...]

Dobré rady ako ušetriť2017-12-14T16:11:47+02:00

Kanalizácia (mesto Rajec)

2017-12-14T16:12:21+02:00

UPOZORNENIE ! Dokumenty a formuláre uvedené na tejto podstránke slúžia pre zákazníkov napájajúcich sa na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci projektu "Verejná kanalizácia Rajec - rekonštrukcia stokovej siete a ČOV", spolufinancovaného z Kohézneho fondu Európskej únie. Dokumenty   Výzva na pripojenie na verejnú kanalizáciu.pdf (2012-07-19) Žiadosť 12.xls - o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu za účelom odvádzania odpadových vôd (Mestá) (2012-07-19)

Kanalizácia (mesto Rajec)2017-12-14T16:12:21+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29