admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 75 blog entries.

Metodická príručka – horné Kysuce

2017-12-14T14:47:57+02:00

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc – projekt spolunancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie metodicka-prirucka-horne-kysuce.pdf

Metodická príručka – horné Kysuce2017-12-14T14:47:57+02:00

Uplatnenie DPH podľa Zákona č. 490/2010 Z. z.

2017-12-14T14:48:09+02:00

Dňa 01.01.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 490/2010 Z. z., ktorým sa zmenil zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Zákon č. 490/2010 Z. z. •    upravil § 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. nasledovne: § 19 ods. 3 Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou písmen a) a d) •    doplnil o odsek 3) s nasledovným znením: § 27 ods. 3 (3)    Pri zmene sadzby [...]

Uplatnenie DPH podľa Zákona č. 490/2010 Z. z.2017-12-14T14:48:09+02:00

Úhrady v hotovosti – oznámenie

2017-12-14T14:30:36+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje, že  zamestnanci spoločnosti, nie sú oprávnení: a) zasahovať do vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie, nakoľko podľa zákona č. 442/ 2002 Z.z. v platnom znení nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizácie b) prijímať platby v hotovosti za poskytované služby c) vyberať nedoplatky z vyúčtovania poskytnutých služieb a pod. Platby v hotovosti sa prijímajú výhradne v pokladni, v sídle spoločnosti,  Bôrická cesta 1960, Žilina. Úhrada platby sa potvrdzuje príjmovým pokladničným dokladom. Zamestnanec spoločnosti pri návšteve odberného miesta je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a osobným číslom. Na vyzvanie sa musí preukázať občianskym [...]

Úhrady v hotovosti – oznámenie2017-12-14T14:30:36+02:00

Vodná fontána – miesto na občerstvenie

2017-12-14T14:30:24+02:00

Osviežte sa A zasa horúčavy. Ručička teplomera sa šplhá na uctihodných 30° C. Prechádzka po rozpálených chodníkoch je hotové peklo.  Pot nám steká po celom tele.  Každý sa radšej schová do chládku ako by mal vystrčiť nos do takého teplého dňa. A predsa fungovať aj  pri takýchto teplotách musíme. Preto dobre padne, ak sa môžeme osviežiť čistou vodu. Telo pookreje a je ďalej pripravené fungovať a znášať tieto teploty. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácia a.s. začala postupne osadzovať vodné fontánky, v ktorých je k dispozícii čerstvá svieža voda.  Ku koncu júla 2014 sú osadené v: -  Žiline, ul. Národná -  [...]

Vodná fontána – miesto na občerstvenie2017-12-14T14:30:24+02:00

Upozornenie na neoprávnený zásah do meradla

2017-12-14T14:29:50+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., rámci vlastnej kontroly opakovane zistila neoprávnené zásahy do fakturačných meradiel – vodomerov. V záujme ochrany odberateľov týmto U P O Z O R Ň U J E svojich odberateľov na možné riziká, ktoré im hrozia, ak bude neoprávnený zásah na vodomere zistený. Vodomer, ktorý slúži na meranie dodávky vody z verejného vodovodu do nehnuteľnosti je: -    osadený na vodovodnej prípojke spravidla vo vodomernej šachte alebo v pivnici -    príslušenstvom verejného vodovodu -    vo vlastníctve našej spoločnosti Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách …, v znení neskorších predpisov: -    podľa [...]

Upozornenie na neoprávnený zásah do meradla2017-12-14T14:29:50+02:00

Zrušenie úhrad inkasom

2017-12-14T14:29:37+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. s účinnosťou od 01.01.2014 nebude poskytovať možnosť úhrady inkasným spôsobom.

Zrušenie úhrad inkasom2017-12-14T14:29:37+02:00

Exkurzie na našich objektoch

2017-12-16T17:07:35+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. umožňuje záujemcom návštevu vybraných vodárenských objektov ako aj objektov čistiarní odpadových vôd s odborným výkladom technologických procesov pri získavaní, úprave a distribúcii pitnej vody, resp. pri odvádzaní a čistení odpadových vôd. Cieľová skupina návštevníkov nie je ohraničená. Návštevy ponúkame školám všetkých stupňov ako aj organizáciám. Jediným limitom je počet účastníkov, ktorý sme stanovili v rozsahu 15 - 30 osôb kvôli bezpečenosti pri pohybe na objektoch. Prehľad exkurzií v roku 2017: Dátum Objekt/Organizácia Počet účastníkov S ČOV Žilina 8.3.2017 Žilinská univerzita 22 17.3.2017 CZŠ Dobrého pastiera, Gaštanová ul. Žilina 26 3.4.2017 Gymnázium Hlinská ul. Žilina [...]

Exkurzie na našich objektoch2017-12-16T17:07:35+02:00

Práva a povinnosti odberateľov

2017-12-14T16:08:27+02:00

1. Základné pojmy 1.1. Odberateľ vody (ďalej odberateľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi. 1.2. Producent odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej producent) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie. 1.3. Dodávateľ je vlastník verejného vodovodou, verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, ktorý na základe uzatvorenej zmluvy o dodávke vody z verejného [...]

Práva a povinnosti odberateľov2017-12-14T16:08:27+02:00

Právne predpisy

2017-12-14T16:10:21+02:00

Texty zákonov a vyhlášok: Zákon č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach Zákon č. 364/2004 Z.z. O vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Vyhláška č. 124/2003 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií Vyhláška č. 397/2003 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu [...]

Právne predpisy2017-12-14T16:10:21+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29