About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 56 blog entries.

Žiadosti a vyjadrenia

2021-05-11T11:03:28+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné údaje: Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis, údaje zo splnomocnenia, výpis z OR, výpis zo ŽR. Údaje o nehnuteľnosti: Údaje z listu vlastníctva dotknutých nehnuteľnosti, geometrický plán, situácia alebo situačný náčrt, kópia katastrálnej mapy, predpokladané osadenie stavby, typ stavby, stavebné povolenie, . Údaje vo vyjadreniach a dohodách: Vyjadrenie k možnosti (bodu) napojenia, vyjadrenie k stavebnému povoleniu, rozhodnutie o zriadení pripojenia, dohoda o zriadení prípojky na cudzom pozemku, dohoda o zriadení spoločnej prípojky, dohoda spoluvlastníkov o spoločnom zriadení prípojky. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely [...]

Žiadosti a vyjadrenia2021-05-11T11:03:28+02:00

Prezentácia spoločnosti a fotografie

2021-05-11T10:56:28+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Fotografie a informácie: Fotografie, videozáznamy, ďalšie osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre prezentáciu spoločnosti, spoločné fotografie z podujatí, fotografie z realizovaných stavieb. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účel prezentácie našej spoločnosti a informovania o dianí v našej spoločnosti. Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR. Vaše osobné údaje budeme využívať len v takej miere aby sme čo najmenej zasiahli do Vášho súkromia. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely prezentácie spoločnosti a fotografovania. V prípade, že [...]

Prezentácia spoločnosti a fotografie2021-05-11T10:56:28+02:00

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa infozákona

2021-05-11T11:04:46+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľov: Meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa, adresa elektronickej pošty, vyžadovaná informácia, výsledok vybavenia žiadosti. Osobné údaje dotknutých osôb podľa § 9 Zákona č. 211/2000 Z. z: Titul, meno, priezvisko, funkcia a deň nástupu do funkcie, pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti, miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na tieto účely: Vybavovanie žiadostí [...]

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa infozákona2021-05-11T11:04:46+02:00

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

2021-05-11T11:10:27+02:00

Pravidlá o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dokument na stiahnutie: Pravidla-preverovania-oznameni-o-protispolocenskej-cinnosti.pdf Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje a údaje týkajúce sa oznámenia: Meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty, ďalšie nevyhnutné údaje pre riešenie oznámenia. Údaje týkajúce sa ochrany oznamovateľov prípadne ich blízkych osôb: Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, miesto výkonu práce, zamestnávateľ, označenie pracovnoprávneho úkonu, podpis Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na [...]

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti2021-05-11T11:10:27+02:00

COVID – 19

2021-05-11T11:14:04+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Čestné vyhlásenie o neexistencii príznakov COVID - 19: Údaje o neexistencii príznakov choroby COVID-19 a súvisiacich okolnostiach, meno, priezvisko, adresa, telefón, podpis. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR na účel vyhlásenia o neexistencii príznakov COVID – 19, ak ste žiadateľom o poskytnutie našej služby našimi zamestnancami vo Vašich priestoroch, resp. u Vás doma. Údaje v Čestnom vyhlásení spracúvame z dôvodu ochrany pred šírením ochorenia COVID – 19 a ochrany života a zdravia našich zamestnancov v nadväznosti na čl. 9 [...]

COVID – 192021-05-11T11:14:04+02:00

Zoznam sprostredkovateľov

2021-05-11T11:15:07+02:00

Zoznam sprostredkovateľov, ktorí na základe zmluvných pokynov spracúvajú osobné údaje vmene spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.: Aktualizované: 27.04.2021

Zoznam sprostredkovateľov2021-05-11T11:15:07+02:00

Zásady používania cookies

2021-11-23T07:06:18+01:00

S cieľom zabezpečiť riadne a proužívateľské fungovanie našej webovej stránky využívame súbory cookies. Čo je cookie Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom zariadení (počítač alebo iné zariadenie s prístupom na internet) ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy. Aké cookies používame S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie, vylepšovanie funkcionality a bezpečný prístup k našej webovej stránke www.sevak.sk (Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.) náš portál využíva nevyhnutné cookies. Náš portál [...]

Zásady používania cookies2021-11-23T07:06:18+01:00

Návštevy SEVAK 201805

2021-01-26T16:44:53+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné údaje: Meno, priezvisko, titul, číslo OP, podpis. Obrazové záznamy: Obrazové záznamy, na ktorých môžete byť identifikovateľný. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov [...]

Návštevy SEVAK 2018052021-01-26T16:44:53+01:00

Uchádzači o prácu SEVAK 201805

2021-01-26T16:37:46+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Kontaktné a profesijné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a žiadosti o zamestnanie, údaje o vzdelaní, praxi a iných zručnostiach uchádzačov o zamestnanie. [...]

Uchádzači o prácu SEVAK 2018052021-01-26T16:37:46+01:00

Nehnuteľnosti a zmluvné vzťahy SEVAK 201805

2021-01-26T16:29:10+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Spracúvame Vaše osobné údaje ktoré sme získali z verejných zdrojov, najmä z katastra nehnuteľností a ktoré ste nám poskytli Vy. Identifikačné a zmluvné údaje: Meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, [...]

Nehnuteľnosti a zmluvné vzťahy SEVAK 2018052021-01-26T16:29:10+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top