Preventívne opatrenia proti šíreniu korona vírusu

Vážení návštevníci, zákazníci, odberatelia

V nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu (COVID-19) spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ubezpečuje svojich zákazníkov a klientov, že všetky procesy súvisiace s výrobou, úpravou a dodávkou pitnej vody a likvidáciou odpadových vôd sú plnohodnotne zabezpečené.

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu respiračného ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID – 19, na území Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 zasadal Krízový štáb spoločnosti, ktorý v záujme ochrany zdravia zamestnancov spoločnosti vydal nasledovné usmernenia voči vlastným zamestnancom, ako aj voči návštevníkom, zákazníkom, klientom, odberateľom spoločnosti:

S účinnosťou od 13.03.2020:
– dočasne sa pre verejnosť uzatvárajú Zákaznícke centrá v Žiline a v Čadci, vrátane pokladne spoločnosti 
– dočasne sa pozastavujú osobné návštevy pre účel konzultácií k vyjadrovacím činnostiam
– dočasne sa pre verejnosť uzatvárajú všetky prevádzkové budovy spoločnosti

Žiadame návštevníkov, zákazníkov, odberateľov, aby žiadosti o vyjadrenie, žiadosti o zriadenie pripojenia na VV a VK, a iné písomnosti adresovali spoločnosti výlučne poštou na adresu sídla spoločnosti v Žiline na Bôrickej ceste 1960, alebo elektronicky na adresu: podatelna@sevak.sk. Na žiadosti uvádzajte prosím Vaše telefónne číslo alebo emailovú adresu.

Platby žiadame realizovať prostredníctvom internetbankingu, alebo prevodom na účet. Po pripísaní platby na účet spoločnosti, bude so zákazníkom dohodnutý spôsob vyzdvihnutia si vyjadrenia.

Vaše požiadavky sme pripravení prijať na:
na tel. čísle +421 41 707 17 11 – spojovateľ
e- mailová adresa: podatelna@sevak.sk
Kontakty na zákaznícke centrá sú uvedené na:
https://www.sevak.sk/kontakty/

Zároveň si dovoľujeme ubezpečiť našich odberateľov a producentov, že aj v tejto mimoriadnej situácii, keď je hygiena jedným z kľúčových faktorov úspechu v boji proti šíreniu vírusu, je našou prioritou zabezpečiť Vám:

– pravidelnú a plynulú dodávku pitnej vody verejným vodovodom
– nepretržité odvedenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

PREVÁDZKOVANIE VEREJNÉHO VODOVOU, VEREJNEJ KANALIZÁCIE
Na základe informácie poskytnutej WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) k vírusu COVID-19 vo vzťahu k pitnej vode, ubezpečujeme našich odberateľov, že v súčasnosti používané zdravotné zabezpečenie pitnej vody na báze chlóru je dostatočným opatrením na ochranu pitnej vody pred vírusom COVID-19. Naša spoločnosť od 13.3.2020 pristúpila k zvýšeniu dávkovania dezinfekčného činidla do pitnej vody na hornú hranicu prípustného limitu, v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017. Z.z. Zároveň sme zvýšili dennú kontrolu zvyškového chlóru vo verejnom vodovode. Zistené nedostatky naši zamestnanci okamžite odstraňujú.

V rámci prijatých krízových opatrení sústreďujeme svoju pozornosť na zostavenie potrebných kapacít na zabezpečenie štandardného chodu a prevádzky verejných vodovodov, verejných kanalizácií, a v rámci možností sa snažíme čo najskôr zasahovať pri havarijných situáciách.

OBMEDZENIE OSOBNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝKONU NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ
Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nie je možné zabezpečiť všetky činnosti plnohodnotne, tak ako pri štandardnom režime, obmedzenú komunikáciu našich zamestnancov so zákazníkmi, obchodnými partnermi sa snažíme nahradiť aspoň čiastočne elektronickou, písomnou alebo telefonickou komunikáciou.
V záujme ochrany zdravia našich zamestnancov, ale aj zákazníkov, návštevníkov, odberateľov, SEVAK, a.s. bude zabezpečovať hlavne administratívne činnosti a nebude vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú pre výkon akýkoľvek osobný kontakt alebo prítomnosť na odbernom mieste.

Do odvolania nebudeme vykonávať nasledovné činnosti:

Plánované opravy verejných vodovodov, verejných kanalizácií
Realizáciu vodovodných prípojok a pripojenia na verejný vodovod
Vyjadrenia k projektovej dokumentácii v skrátenej lehote
Realizáciu kanalizačných prípojok a pripojenia na verejnú kanalizáciu
Odpočty vodomerov
Výmeny vodomerov
Vývoz žúmp a čistenie kanalizácie, okrem zmluvných partnerov
Vytyčovanie našich zariadení v teréne

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme za porozumenie

2020-03-18T13:08:21+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29