OZNAM ODBERATEĽOM v ŽILINE, ČASTIACH ZÁVODIE A BÁNOVÁ

OZNAM ODBERATEĽOM v ŽILINE, ČASTIACH ZÁVODIE A BÁNOVÁ

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje svojim odberateľom v mestských častiach Závodie a Bánová, kde bolo od 6.5.2019 vyhlásené náhradné zásobovanie vodou, že po vyhodnotení vzoriek vody z verejného vodovodu odobratých Regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa dnešným dňom, t.j. 9.5.2019 o 14,00 hod. náhradné zásobovanie vodou ukončuje. Voda z verejného vodovodu spĺňa parametre pitnej vody v zmysle platnej legislatívy.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. sa ospravedlňuje svojim odberateľom za vzniknuté problémy a obmedzenia spojené so zhoršením kvality vody a náhradným zásobovaním pitnou vodou. Ďakujeme za pochopenie.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. zároveň oznamuje, že jednou z možných príčin závadnosti vody vo verejnom vodovode počas dní 4. – 5. 5. 2019 bolo pretlačenie vody z cudzieho zdroja vody do verejného vodovodu. Vzhľadom k tomu spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. dôrazne upozorňuje, že ak  má odberateľ na  svojej nehnuteľnosti zriadený vlastný zdroj vody, voda z neho nesmie byť v zmysle Zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách 442/2002 Z.z. prepojená s vodou z verejného vodovodu. Za oddelenie systémov vlastného zdroja a verejného vodovodu sa nepovažuje oddelenie systémov ventilom, každý systém musí byť samostatný bez akéhokoľvek potrubného prepojenia.

V Žiline, dňa 9.5.2019

2019-05-09T13:57:14+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29