Správa k náhradnému zásobovaniu pitnou vodou v obciach Varín, Gbeľany a Nededza.

Vážení odberatelia v obciach Gbeľany, Nededza a Varín

V období od 15. do 25.2.2019 došlo k zhoršeniu kvality dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v obciach Gbeľany, Nededza a Varín, a preto spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. zabezpečila náhradné zásobovanie obyvateľstva dodávkou vody prostredníctvom cisterien.

V rámci údržby objektu vodojemu Gbeľany, realizovanej dňa 15.2.2019, sme pre vonkajšiu ochranu potrubia v armatúrnej komore použili farbu a riedilo s obsahom dichlórbenzénu. Armatúrna komora je fyzicky oddelená od nádrže s pitnou vodou. Aj na základe tohto faktu a skúseností z minulých rokov sme nepredpokladali, že výpary z použitej farby a riedidla môžu aj za takýchto okolností preniknúť do priestoru nádrží s pitnou vodou a ovplyvniť jej kvalitu. Dichlórbenzén je jedným z mnohých ukazovateľov kvality pitnej vody, ktorých parametre určuje vykonávací predpis k zákonu č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Až do 13.10.2017 to bolo Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktoré za určitých podmienok pripúšťalo najvyššiu medznú hodnotu dichlórbenzénu až do výšky 300 μg/l pitnej vody. Vo vzorke vody odobratej v pondelok, t.j. 18.2.2019 boli namerané hodnoty v rozpätí 4,73 – 8,22 μg/l pitnej vody (vzorky boli odoberané vo vodojeme a v rozvodnej sieti). Tento vykonávací predpis bol od októbra 2017 nahradený vyhláškou č. 247/2017 Z.z., ktorá limit výrazne sprísnila. Vo vyhláške je pre tento ukazovateľ uvedená  medzná hodnota  vo výške 0,3 μg/l pitnej vody.

Problémy so zápachom nám boli od našich odberateľov oznámené v priebehu víkendu 16.-17.2.2019. Naši zamestnanci, ktorí bývajú v dotknutých obciach, nepotvrdili problémy so zhoršením senzorických vlastností vody a aj vzhľadom k časovej náročnosti jednotlivých stanovení ukazovateľov pitnej vody sme sa výsledky analýz dozvedeli až v stredu 20.2.2019. Tieto sme bezodkladne konzultovali s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ), a keďže došlo k prekročeniu medznej hodnoty, RÚVZ nám nariadil od 20.2.2019 od 15,00 hod. náhradné zásobovanie dovozom pitnej vody cisternami a vodu vo verejnom vodovode vyhlásil za úžitkovú.

V súčinnosti s jednotlivými obcami sme od tohto momentu zabezpečili náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Od pondelka 18.2.2019 sme začali s preplachom celého systému verejného vodovodu a odvetrávaním vodojemu, pričom sme denne monitorovali obsah dichlórbenzénu vo vode. Jeho hodnoty postupne klesali a výsledky analýz z nedele 24.2.2019 preukázali nezávadnosť pitnej vody. Na základe týchto analýz RÚVZ dňom 25.2.2019 od 11,00. hod. zrušil nariadenie na náhradné zásobovanie a vydal súhlas k obnoveniu dodávky pitnej vody verejným vodovodom v obciach Gbeľany, Nededza a Varín. Následne sme obnovili riadnu dodávku pitnej vody.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. sa týmto ospravedlňuje svojím odberateľom za vzniknuté problémy spojené s nekomfortným odberom pitnej vody a zároveň Vás ubezpečuje, že prijala neodkladné opatrenia, aby k podobným situáciám už v budúcnosti nedošlo.

Zároveň sa chceme touto cestou poďakovať starostom a pracovníkom dotknutých obecných úradov za súčinnosť pri zabezpečovaní náhradného zásobovania pitnou vodou.

Naša spoločnosť je pripravená obmedzenia vzniknuté odberateľom pitnej vody kompenzovať v primeranej výške, vychádzajúc zo spotrieb vody z predchádzajúceho obdobia. Finančná kompenzácia za spôsobené problémy bude poukázaná prostredníctvom peňažného ústavu prevodom na účet alebo prostredníctvom Slovenskej pošty poštovou poukážkou. Proces vyplácania bude realizovaný postupne, pričom predpokladáme, že platby  budú odberateľom  zasielané v mesiacoch marec a apríl 2019.

Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že aj týmto ústretovým krokom prispejeme ku vzájomným korektným obchodným vzťahom.

V Žiline, dňa 26.2.2019

2019-02-27T15:02:33+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • Nahlásenie stavu vodomeru – bezplatná linka (v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod.):

  • +421 (0) 800 500 852