Zmluvy 2018

Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Názov zmluvyDodávateľ adresa IČOPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€)Dátum uzavretia zmluvyDátum zverej. zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Zmluva č. 1738/2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctvaObec Lysica, Lysica č. 138, 013 05 Lysica, IČO: 00321460Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom - kanalizácia-15.1.201816.1.2018
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/21 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP a Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom ich zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF-25.01.201830.01.201831.12.2028
Zmluva o dielo č. 2/2018STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy č. 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161Zhotovenie diela pod názvom "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"66 748 792,8229.01.201831.01.2018Trvanie zmluvy 1278 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2018STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy č. 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161Zmena v časti 1. Osobitné zmluvné podmienky - vypúšťa sa text v podčlánku 11.9 Protokol o vyhotovení Diela-02.02.201802.02.2018
Kúpna zmluva č. 1581/2017Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Odpredaj pozemkov v k.ú. Krásno nad Kysucou5 985,1326.01.201805.02.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu č. 431/2011Obec Rudina, Rudina č 442, 023 31 Rudina, IČO: 00314251Zmena Článku VIII. - Doba nájmu a prevádzkovanie-12.02.201813.02.201831.12.2027
Zmluva č. 1731/2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda č. 96, 013 06 Terchová, IČO: 00321699Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom - vodovod-12.02.201813.02.2018
Zmluva č. 1082/2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina, IČO: 00648965Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom - vodovod-21.02.201822.02.2018
Zmluva č. 1648/2017 o uzavretí budúcej kúpnej zmluvyObec Mojš, Mojš č. 147, 010 01 Žilina, IČO: 00321494Budúce odkúpenie predĺženia verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie24,0019.02.201820.02.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1686/2017Obec Porúbka, Porúbka, 013 11 Lietavská LúčkaPovinnosť strpieť na pozemku vybudovaný vodovod12,0002.03.201802.03.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 394/2017Obec Kotrčina Lúčka, Kotrčina Lúčka č. 64, 013 02 Kotrčina Lúčka, IČO: 00321397Povinnosť strpieť na pozemkoch vybudovaný vodovod-05.03.201806.03.2018
Zmluva č. 1740/2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom - kanalizácia-08.03.201809.03.2018
Zmluva č. 1730/2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctvaObec Nededza, Hlavná č. 1/1, 013 02 Nededza, IČO: 00321516 Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom - vodovod a kanalizácia-19.03.201820.03.2018
Kúpna zmluva č. 6/2018VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r. o., Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950Kúpa dotláčacej stanice vybudovanej v k.ú. Makov12 720,0022.03.201823.03.2018
Zmluva č. 723/2017 o uzavretí budúcej nájomnej zmluvyObec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité, IČO: 00314285Budúci nájom verejného vodovodu12,0022.03.201823.03.2018
Kúpna zmluva č. 22/2018Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Čadca, IČO: 00314129Kúpa pozemku v k.ú. Makov325,0022.03.201823.03.2018
Kúpna zmluva č. 1689/2017Obec Stará Bystrica, Stará Bystrica č. 537, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 00314307Kúpa verejnej kanalizácie 12,0009.04.201810.04.2018
Zmluva o nájme č. 4/2018Obec Stará Bystrica, Stará Bystrica č. 537, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 00314307Nájom pozemku24,0009.04.201810.04.2018
2017-12-14T14:27:40+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • +421 (0) 41 700 31 50
  • +421 (0) 905 575 347