VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY
Prihlásenie/Odhlásenie/Zmena údajov

PRIHLÁSENIE ODBERATEĽA A UZATVORENIE ZMLUVY- EXISTUJÚCE ODBERNÉ MIESTO

 

Odberateľ  je  povinný  pri  prihlásení  odberného  miesta  a  pre

účely   uzatvorenia   zmluvy   osobne   alebo   prostredníctvom

splnomocnenej   osoby   predložiť   na   Zákazníckom   centre

nasledovné doklady:

 

Subjekt

Doklady

 

DOMÁCNOSTI

(FYZICKÉ OSOBY)

    doklad totožnosti

          doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (list  vlastníctva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, rozhodnutie o dedičstve, návrh na povolenie vkladu do katastra a pod.)  

           plná moc ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci (notársky overená)

           vyplnená a podpísaná prihláška k dodávke vody, odvádzaniu odpadových vôd

           prílohy podľa potreby

 

OSTATNÍ ODBERATELIA

(PRÁVNICKÉ OSOBY)

           aktuálny doklad o oprávnení podnikať (výpis z obchodného registra, živnostenského registra, zriaďovacia listina a pod.)

           doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (list vlastníctva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, návrh na povolenie vkladu do katastra a pod.)

           bankové spojenie (bankový ústav a číslo účtu)

           IČO, DIČ, IČ DPH

           vyplnená a podpísaná prihláška k dodávke vody, odvádzaniu odpadových vôd

           prílohy podľa potreby

 

Všetky požadované doklady musia odrážať aktuálny stav

 

 

ODHLÁSENIE ODBERATEĽA

UKONČENIE ZMLUVY - UKONČENIE ODBERU

 

Odberateľ je povinný pri ukončení zmluvy (odberu) osobne

alebo splnomocnená osoba predložiť na Zákazníckom

centre nasledovné doklady:

 

Subjekt

Doklady

 

DOMÁCNOSTI

(FYZICKÉ OSOBY)

 

OSTATNÍ ODBERATELIA

(PRÁVNICKÉ OSOBY)

           vyplnená odhláška k dodávke vody, odvádzaniu odpadových vôd s uvedením stavu vodomeru a dátumom ukončenia odberu

           doklady o zmene vlastníctva

           doklady o úhrade nezaplatených faktúr

           nový odberateľ súbežne odovzdá prihlášku k dodávke vody, odvádzaniu odpadových vôd

 

 

 

ZMENA, DOPLNENIE IDENTIFIKAČNÝCH

ÚDAJOV,   INFORMÁCIÍ,   (NESLÚŽI   NA

ZMENU ODBERATEĽA)

 

Subjekt

Zmena, doplnenie

Doklad

 

DOMÁCNOSTI

(FYZICKÉ OSOBY)

           zmena priezviska

           doklad totožnosti + sobášny list

           zmena adresy bydliska odberateľa

           písomné oznámenie odberateľa

           zmena zasielacej (korešpondenčnej adresy)

           písomné oznámenie odberateľa

           zmena spôsobu platby

           písomné oznámenie odberateľa

           zmena výšky preddavkovej platby

           písomné oznámenie v súlade s predpokladanou spotrebou

 

OSTATNÍ ODBERATELIA

(PRÁVNICKÉ OSOBY)

           zmena obchodného mena (bez zmeny IČO)

           písomné oznámenie odberateľa

           zmena kontaktných údajov

           písomné  oznámenie odberateľa

           zmena zasielacej (korešpondenčnej adresy)

           písomné oznámenie odberateľa

           doplnenie IČ DPH

           písomné oznámenie odberateľa

           zrušenie IČ DPH

           písomné oznámenie odberateľa

           zmena zmluvne určeného plátcu

 

           písomné oznámenie odberateľa, nájomná zmluva (následné uzatvorenie zmluvy s novým zmluvne určeným plátcom)

           zmena bankového spojenia (bankový ústav a číslo účtu)

           písomné oznámenie odberateľa

           zmena spôsobu platby

           písomné oznámenie odberateľa

           zmena výšky preddavku

           písomné oznámenie v súlade s predpokladanou spotrebou

 

 
[CNW:Counter]