VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY
Odvádzanie vôd z povrchového odtoku

Vody z povrchového odtoku sú vody z atmosférických zrážok, ktoré sú odvádzané verejnou kanalizáciou. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie a ďalšie podmienky stanovuje zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. v platnom znení a Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z.

1) Vody z povrchového odtoku sa môžu odvádzať z nehnuteľnosti priamo do verejnej kanalizácie
    a) kanalizačnou prípojkou
    b) voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste

2) Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie merané, ich množstvo sa pre  jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca
Q = Hz .Sr

   Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie
   Hz - ročný priemer z dlohodobého zrážkového  úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského    hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov
   Sr - redukovaná plocha vypočítaná podľa vzorca Sr = S .
ψ
   S -  veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody odtekajú do verejnej kanalizácie
   ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

3) Súčiniteľ odtoku (
ψ) je stanovený horeuvedenou Vyhláškou nasledovne:
    a) kategória A zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy) súčiniteľ odtoku 0,9
    b) kategória B čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.) súčiniteľ odtoku 0,4
    c) kategória C dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) súčiniteľ odtoku 0,05

4) Producent je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie informácie o veľkosti plôch jednotlivých kategórií. Ak tieto údaje producent neposkytne, prevádzkovateľ verejnej kanalizácie má právo určiť celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradiť do kategórie A.

5) Spôsob výpočtu množstva odvedených vôd z povrchového odtoku je uvedený v zmluve.

6) Odvádzanie vôd z povrchového odtoku je spoplatnené vo výške ceny stočného, ktoré je stanovené v cenníku dodávateľa v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

 
[CNW:Counter]