VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY
Právne predpisy

Texty zákonov a vyhlášok:

 

Zákon č. 442/2002 Z.z.

O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

 

Zákon č. 364/2004 Z.z.
O vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Vyhláška č. 124/2003 Z.z.
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Vyhláška č. 397/2003 Z.z.
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

Vyhláška č. 55/2004 Z.z.
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Vyhláška č. 315/2004 Z.z.
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd

Rozhodnutie 598/2002 Z.z.
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu vecne regulovanej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody

 

Vyhláška č. 209/2013 Z.z.

Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vod

  

Poštový poukaz s IBAN-om

 

 Zákon č. 250/2012 Z. z.

o regulácii v sieťových odvetviach

 Vyhláška č. 225/2016 Z. z.

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

 

Vyhláška č. 21/2017 Z.z.

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

 
[CNW:Counter]