VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

 

 

                                    v y z ý v a j úvlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby  "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu  Dolné Kysuce“, spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu splaškových odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

K 31.5.2017 sa na verejnú kanalizáciu pripojilo 58,13 % vlastníkov nehnuteľností.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných doch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona  č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej okresný úrad), ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.

Naša spoločnosť je pripravená byť nápomocná pri riešení Vašich konkrétnych problémov pri príprave a realizácii pripojenia na verejnú kanalizáciu.
   
Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytne zamestnanec, uvedený na www stránke spoločnosti v sekcii Kontaktné adresy – Zákaznícke centrum Žilina.


U P O Z O R N E N I E

Z dôvodu, že verejná kanalizácia bola vybudovaná výhradne ako splašková a potrubie nie je dimenzované na zvýšené objemy vody je do vybudovanej verejnej kanalizácie  

                                                            z a k á z a n é
vypúšťať:

a) vody z atmosferických zrážok (zrážkové vody)
b)  drenážne vody
c)  iné vody, ktoré nie sú splaškovými vodami

 
[CNW:Counter]