VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY
Uplatnenie DPH podľa Zákona č. 490/2010 Z. z.

Dňa 01.01.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 490/2010 Z. z., ktorým sa zmenil zákon
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Zákon č. 490/2010 Z. z.
•    upravil § 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. nasledovne:
§ 19 ods. 3
Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa
tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za
opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou písmen a)
a d)
•    doplnil o odsek 3) s nasledovným znením:
§ 27 ods. 3
(3)    Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku povinnosti sadzba dane
platná v deň vzniku daňovej povinnosti.


Usmernenie daňovými úradmi, audítorom (viď prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5)

Naša spoločnosť požiadala o usmernenie uplatňovania 20 % DPH daňové úrady,
audítora
a to z dôvodu, že u viacerých odberateľov bola posledná fakturácia vodného a
stočného vykonaná v roku 2010. Náš informačný systém umožňuje vykonať prepočet podľa
počtu dní a priemeru fakturácie z predchádzajúceho obdobia tak, aby bola rozdelená
fakturácia za rok 2010 s 19 % DPH a rok 2011 s 20 % DPH.
Podľa usmernenia všetkých úradov akonáhle vznikla daňová povinnosť v roku 2011
uplatňuje sa 20 % sadzba DPH.


Uplatňovanie 20 % DPH pri fakturácii bez platby záloh

Na základe hore uvedených usmernení, ak je faktúra vystavená po 01.01.2011 uplatňuje sa
20% DPH, nakoľko daňová povinnosť vznikla po 01.01.2011.

Uplatňovanie 20 % DPH pri zálohách

Na zálohy, ktoré sa platili v predchádzajúcom období t.j. do 01.01.2011 sa uplatňovala 19 %
DPH, t.j. sadzba dane platná v čase vzniku daňovej povinnosti. Ak bude konečná (vyúčtujúca)
faktúra vyhotovená po 01.01.2011, uplatní sa len na rozdiel základov dane sadzba dane
platná po 01.01.2011 t. j 20 % DPH.

Uplatňovanie DPH pri reklamáciách, podnetoch

Ak bude faktúra vystavená v roku 2011, ktorou sa bude meniť základ dane t.j. ak platiteľ dane
bude opravovať základ dane podľa § 25, v takom prípade sa uplatní pôvodne platná DPH t.j.
19 %.

ZÁVER
Príjem 20 % DPH nie je príjmom našej spoločnosti, ale príjmom štátu t.j. naša
spoločnosť z uvedeného postupu žiadnym spôsobom neprofituje. O tomto spôsobe
uplatňovania DPH rozhodol štát zákonom a naša spoločnosť je povinná tento zákon rešpektovať.


V Žiline, dňa 24.01.2011

 

Dokumenty

             (2011-02-17)

             (2011-02-17)

             (2011-02-17)

             (2011-02-17)

             (2011-02-17)

 

 
[CNW:Counter]