Otázky a odpovede

Otázky a odpovede2018-11-11T18:23:57+00:00

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Má Vaša spoločnosť mikrokameru, ktorá by vošla do priemeru 20 mm ?2017-12-10T19:18:02+00:00

Naša spoločnosť má k dispozícii iba kameru pre profily od DN 200 do DN 600 mm.

Aká je tvrdosť vody v Žiline, na sídlisku Solinky ?2017-12-10T19:17:23+00:00

Tvrdosť vody na Solinkách je podľa našich rozborov v dlhodobom priemere 2-2,2 mmol/l. Ak sa tvrdosťou zaoberáte v nemeckých stupňoch platí prepočet: stupeň nemecký =hodnota v mmol/l x 5,6.

Aká je tvrdosť vody v Žiline na sídlisku Hájik ?2017-12-10T19:16:35+00:00

Tvrdosť vody na sídlisku Hájik sa podľa našich rozborov v dlhodobom priemere pohybuje v intervale 0,9-1,2 mmol/l. Ak sa tvrdosťou zaoberáte v nemeckých st

Kto je zodpovedný za vodovodnú prípojku po vodomer ? V prípade poruchy, kto ju má opraviť, na koho náklady ?2017-12-10T19:16:07+00:00

Podľa § 3 ods. 3 písmeno e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. v znení neskorších predpisov vodovodná prípojka nie je súčasťou verejného vodovodu. Zákon v § 4 definuje vodovodnú prípojku nasledovne: vodovodná prípojka je úsek potrubia, spájajúci rozvodnú vetvu vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla. Vlastník prípojky je osoba, ktorá vodovodnú prípojku zriadila na svoje náklady. Vlastník je povinný podľa § 4 ods. 6, 7 zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady. Meradlo je vlastníctvom prevádzkovateľa verejného vodovodu. Za súčasť verejného vodovodu sa považuje samotné pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod, ktoré spravidla tvorí navŕtavací pás, zemná súprava a ventilový poklop. Z toho vyplýva, že opravu a údržbu tohto zariadenia vykonáva prevádzkovateľ verejného vodovodu.

Aké potrebujem doklady k vyjadreniu Vašej spoločnosti k územnému konaniu ?2017-12-10T19:15:35+00:00

K tlačivu o vyjadrenie našej spoločnosti k plánovanej stavbe, je potrebné predložiť geometrický plán, prípadne iný vhodný mapový podklad so zakreslením plánovanej stavby, na základe ktorého bude možné posúdiť možnosti pripojenia riešenej stavby na naše vedenia, resp. posúdiť dopad výstavby na naše zariadenia a podzemné vedenia vodovodu a kanalizácie.

Aké sú podmienky, ak si chcem vykopať studňu? Ako budú tieto povolenia spoplatnené ? Aké poplatky budem platiť počas roka za odobratú vodu resp. či sa to vôbec nejakým spôsobom meria alebo je to paušálne určené?2017-12-10T19:14:59+00:00

Podľa zákona o vodách č.364/2004 Z. z. domová studňa je jednoduchým vodným zariadením na odber podzemnej vody, z ktorých sa voda čerpá ručne. Na uskutočňovanie jednoduchého vodného zariadenia nie je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, povolenie na vodnú stavbu, ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy. Spoplatnenie odberu vody ani nahlasovacia povinnosť nie je zákonom stanovená.
V prípade, že sa voda bude používať pre podnikateľské účely, odber sa bude zabezpečovať čerpaním alebo odber bude nad 1250 m3 mesačne (15000 m3 ročne), je potrebné zabezpečiť cestou príslušného stavebného úradu alebo orgánu štátnej vodnej správy, povolenie na nakladanie s vodami a povolenie na výstavbu vodnej stavby podľa ustanovení zákona o vodách.
Odber podzemnej vody – studňa, v takomto prípade je vodnou stavbou, pre ktorú je potrebné spracovať PD (môže byť súčasťou PD stavby), ktorej súčasťou je aj stanovenie spôsobu merania odberu vody. Samotný odber podzemnej vody podlieha spoplatneniu a poskytovaniu údajov určenej organizácii, podľa zákona o vodách a jeho vykonávacích predpisov.
Zriadenie domovej studne v intraviláne obce je problematické hlavne z hľadiska zabezpečenia ochranného pásma studne, ktorým sa zabezpečí kvalita podzemnej vody v parametroch zodpovedajúcich požiadavkám na pitnú vodu. Pred uvedením stavby do užívania je potrebné vyhovujúcimi chemickými rozbormi vody preukázať vyhovujúcu kvalitu vody pre pitné účely odoberanej z vybudovanej studne, úradu verejného zdravotníctva. Bližšie informácie v tomto smere Vám môže poskytnúť orgán štátnej vodnej správy.
Za najjednoduchší spôsob zabezpečenia dodávky je napojenie sa na verejný vodovod, ktorý sa v predmetnej obci nachádza. Z verejného vodovodu je možné zabezpečiť dodávku pitnej vody v požadovanom množstve a v kvalite zodpovedajúcej požiadavkám hygienických predpisov.

Môže ma sused odpojiť od pitnej vody, keď prípojka je vedená cez jeho pozemok ?2017-12-10T19:14:27+00:00

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov súvisiacich s prípojkami je v kompetencii investora prípojky t. j. odberateľa. Naša spoločnosť nemá k prípojke žiaden vzťah a takéto spory si musia riešiť zainteresované strany.

Nepoužívate zbytočne veľké množstvo chlóru na úpravu vody ? Jedná sa o lokalitu Vlčince.2017-12-10T19:13:55+00:00

Dezinfekcia vody chlórovaním je pre zabezpečenie ukazovateľov pre pitnú vodu v zmysle platnej legislatívy nutná, pričom prítomnosť zbytkového chlóru vo vode je jedným z ukazovateľov zdravotnej nezávadnosti vody. Legislatívou stanovená hodnota zbytkového chlóru vo vode v spotrebisku je v rozmedzí 0,05-0,3 mg/l. Účinnosť dávkovania chlóru do vody kontroluje naša spoločnosť nepretržite kvalitnou prístrojovou technikou s diaľkovým prenosom údajov na dispečing s ich následnou archiváciou. Okrem toho prebiehajú pravidelne laboratórne kontroly prostredníctvom laboratória našej spoločnosti ako i námatkové kontroly zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline. Snahou našej spoločnosti je, aby sme do vody dávkovali len nevyhnutné množstvo chlóru na zabezpečenie jej mikrobiologickej nezávadnosti v celom rozsahu konkrétneho spotrebiska. Preto pre žilinské spotrebiská dávkujeme len také množstvo, že hodnota zbytkového chlóru sa už na vodojeme, nie v spotrebisku vo svojich „horných“ hodnotách pohybuje max. v 2/3 legislatívneho maxima pre spotrebisko. Zníženie dávky by mohlo pri postupnej spotrebe chlóru vo vode zapríčiniť úplnú absenciu zbytkového chlóru v niektorých lokalitách a tým ohrozenie zdravotnej nezávadnosti vody.

Poskytuje Vaša spoločnosť službu ako je vnútorná cementácia vodovodného potrubia podľa DIN 2614 ?2017-12-10T19:13:29+00:00

Naša spoločnosť vnútornú cementáciu vodovodného potrubia nevykonáva.

Aké sú podmienky vykonania rozboru pitnej vody zo studne ?2017-12-10T19:13:00+00:00

Naša spoločnosť vykonáva odber vzoriek aj ich analýzu. Cena je cca 100 €. Doprava podľa cenníka spoločnosti. Ak si zákazník vyzdvihne vzorkovnice v našom laboratóriu v Hornom Hričove a vykoná podľa pokynov našej spoločnosti odber a opätovne vzorku doručí do nášho laboratória zaplatí cenu len za vykonanie rozborov.

Nie je chybou, ak celý ciferník vodomeru je zaliaty vodou ?2017-12-10T19:12:29+00:00

Vodomery typu MNQn2,5 XN sú konštruované ako mokrobežné vodomery, čo znamená, že celý mechanizmus vrátane počítadla a číselníka je počas overenia a celej doby prevádzky zaplavený vodou.

Aké sú požiadavky na zriadenie vodomernej šachty pre meranie spotreby vody rodinného domu, aká je jej cena?2017-12-10T19:11:55+00:00

V pôsobnosti našej spoločnosti sa môžu použiť betónové šachty (monolitické alebo prefabrikované) alebo plastové. Vodomerná šachta môže byť obdľžnikového alebo kruhového pôdorysu,  musí byť konštrukčne riešená proti vnikaniu vody a nečistôt, odvodnená a bezpečne prístupná.  Naša spoločnosť vodomerné šachty nepredáva, preto cenu šachty nevieme poskytnúť. Zriadenie vodomernej šachty musí na vlastné náklady zabezpečiť žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod.

Minimálne vnútorné pôdorysné rozmery betónovej vodomernej šachty pre osadenie jedného  vodomeru v podmienkach našej spoločnosti sú 100 x 120 cm  (u kruhovej betónovej šachty musí byť minimálny vnútorný priemer 120 cm), minimálna svetlá výška pracovného priestoru 130 cm. V strope šachty musí byť zriadený vstupný komín s minimálnou výškou 20 cm, čo je zároveň výška zásypu nad stropom šachty. Celková výška šachty je min. 160 cm. Šachta musí byť opatrená rebríkom.

Plastové vodomerné šachty ponúkajú viacerí výrobcovia a predajcovia, prevažne s potrebnou výbavou (poklop, rebrík), ale rôznych rozmerov. Minimálne r ozmery plastovej vodomernej šachty obdľžnikového pôdorysu musia byť zhodné s vyššie uvedenými rozmermi betónovej šachty. Plastová šachta kruhového pôdorysu musí mať vnútorný priemer minimálne 110 cm, svetlú výšku pracovného priestoru min. 130 cm a celkovú výšku min. 150 cm.  Šachta musí zo statického hľadiska vyhovovať podmienkam, v ktorých bude osadená.  V pôsobnosti našej spoločnosti  je n eprípustné  použitie žiadneho typu v obchodnej sieti ponúkanej stojanovej vodomernej šachty (t.j. šachty, ktorá je rozmerovo a konštrukčne určená na montáž vodomeru len z vonkajšieho priestoru).

Pre prípadné napojenie dvoch vodomerov je nutné zriadiť betónovú šachtu pôdorysných rozmerov min. 120×120 cm.

Je možné nahlásiť zmenu priezviska aj bez osobného kontaktu napr. e-mailom ?2017-12-10T19:11:15+00:00

Pre účely zmeny priezviska postačí občiansky preukaz alebo sobášny list a vyplnenie tlačiva Žiadosť o zmenu údajov formou e-mailu.

Je možné, aby garáž alebo iná nehnuteľnosť stála na vodovodnej prípojke ?2017-12-10T19:09:31+00:00

V súlade so zákonom č.442/2002 Z. z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení je potrebné dodržiavať ochranné pásmo vodovodnej prípojky a to 75 cm na každú stranu od bočného okraja potrubia. Z toho vyplýva, že garáž by nad vodovodnou prípojkou postavená byť nemala. Môže tam byť chodník, záhrada a pod. Treba myslieť aj na to, že môže dôjsť k poruche a vodovodnú prípojku bude potrebné opraviť.

Aké sú potrebné doklady pre Vaše vyjadrenie k stavebnému povoleniu ?2017-12-10T19:09:00+00:00

Pre vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu je potrebné zaslať našej spoločnosti žiadosť o vyjadrenie spolu s projektom, ktorého súčasťou bude stručná technická správa o riešení napojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu ( výpočet potreby vody, návrh trasy, materiálu, profilu a spádu potrubí) a k tomu prehľadnú situáciu širších vzťahov, situáciu riešenia napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, pozdĺžne profily, výkresy vodomernej šachty a revíznej kanalizačnej šachty. V
prípade, že je plánované napojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v správe našej spoločnosti je potrebné si požiadať o stanovenie bodu napojenia a až potom predložiť vypracovaný projekt na vyjadrenie.

Aká je kvalita vody ? Je potrebné si na vodovodné potrubie montovať vodný filter ?2017-12-10T19:08:35+00:00

Voda dodávaná verejným vodovodom, v prevádzke našej spoločnosti spĺňa podmienky Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Voda je zmes samotnej vody, vo vode rozpustných plynov, z časti aj organických látok prírodného pôvodu a minerálnych látok, v množstve potrebnom a spravidla i dostatočnom pre ľudský organizmus. Časť z minerálnych látok sa vplyvom času vyzráža na stenách potrubia pričom sa vytvoria tzv. inkrusty. Pri zmene smeru, ale aj rýchlosti prúdenia vody, dochádza k ulamovaniu drobných čiastočiek (inkrustov), ktoré so sebou nesie pitná voda v potrubí. Táto skutočnosť nemá vplyv na kvalitu vody resp. na zdravie jej spotrebiteľov.
Osadenie filtrov pre úpravu dodávanej pitnej vody určenej na pitie z verejného vodovodu nie je potrebné. Drobné čiastočky inkrustov sa zachytia v bežných sitkách dodávaných v rámci sanity. Úprava pitnej vody na demineralizovanú nemá opodstatnenie pre bežnú spotrebu vody. Voda po úprave vodnými filtrami stráca prirodzené látky (vápnik, horčík), potrebné pre ľudské telo. Ak osadený filter pravidelne nečistíme je reálny predpoklad, že voda, ktorá prejde cez vodný filter bude závadná.

Ako postupovať, ak po výstavbe kanalizácie asfaltový povrch nemá správny spád, vyskytujú sa na ňom jamy ?2017-12-10T19:08:08+00:00

Ak sú zistené po výstavbe kanalizácie nedostatky a investorom bola naša spoločnosť, je potrebné tieto nedostatky bezodkladne predložiť našej spoločnosti, ktorá takéto reklamácie postupuje na doriešenie zhotoviteľovi.

Predložil som žiadosť o odklad pripojenia na verejnú kanalizáciu, na čo mi Vaša spoločnosť zaslala odpoveď, že táto povinnosť vyplýva zo zákona. Ako ďalej postupovať ?2017-12-10T19:07:41+00:00

V súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. § 23 ods. 2 je vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
Z uvedeného vyplýva, že povinnosť stanovuje zákon a nie naša spoločnosť. Vybudovaním verejnej kanalizácie boli vytvorené podmienky na odvádzanie odpadovej vody z nehnuteľnosť do verejnej kanalizácie.
Naša spoločnosť priebežne vykonáva kontrolu pripojenia na verejnú kanalizáciu. Na osoby, ktoré sa nenapojili na verejnú kanalizáciu predkladá podnety na dopustenia sa priestupku na Obvodný úradu životného prostredia.
Na základe uvedeného doporučujeme pripojiť sa na verejnú kanalizáciu v čo najkratšom čase.

Čo sa môže vypúšťať do verejnej kanalizácie a čo nie ?2017-12-10T19:07:08+00:00

Vo všeobecnosti je možné vypúšťať tieto odpadové vody :

 1. splaškové odpadové vody
 2. priemyselné odpadové vody
 3. zrážkové vody (v prípade jednotnej kanalizácie)
 4. podzemné vody ( iba výnimočne)
 5. ostatné odpadové vody (hasenie požiaru)

Do verejnej kanalizácie nie je možné vypúšťať látky:

 1. rádioaktívne, infekčné a iné ohrozujúce zdravie, alebo bezpečnosť obsluhovateľov kanalizácie, prípadne obyvateľstva, alebo spôsobujúce nadmerný zápach
 2. narušujúce materiál stokovej siete, alebo objektov na nej, vrátane ČOV
 3. spôsobujúce prevádzkové závady, alebo poruchy v prietoku stokovej siete
 4. horľavé a výbušné látky, prípadne látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou tvoria výbušné, dusivé, alebo otravné zmesi
 5. nezávadne látky, ktoré však po zmiešaní s inými látkami vyskytujúcimi sa v kanalizácii vyvíjajú jedovaté látky
 6. pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny
 7. soli použité v rámci zimnej údržby
 8. uličné nečistoty
 9. ropu a ropné látky
 10. odpadové vody z domových ČOV a žúmp
Mám záujem v rámci realizácie rekonštrukcie rodinného domu o realizáciu vodovodnej prípojky. Aké doklady k tomu potrebujem ? Aká je cena realizácie vodovodnej prípojky ? Aké sú podmienky, ak budem využívať aj vodovod, ktorý je vybudovaný vlastníkmi ? Ako bude riešená fakturácia ? Aká je najnižšia mesačná zálohová tarifa ? Prípojku máme záujem zrealizovať teraz, ale využívať vodu až o 4 mesiace, Ako to bude s fakturáciou ?2017-12-10T19:06:13+00:00

Zákazník pri záujme o dodávku vody z verejného vodovodu postupuje podľa „Postupu na zriadenie pripojenia na verejný vodovod“, ktorý tvorí manuál pre zriadenie vodovodnej prípojky. (postup)
Podľa § 27 odst. 7 Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. v platnom znení je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom. § 40 ods.1 písm b)  uvedeného zákona považuje takéto konanie za priestupok. Vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť, aby sa vodovodná prípojka vybudovala tak, aby nemohlo dôjsť k  zmiešavaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode. Pred realizáciou prípojky a splnení všetkých podmienok uzatvorí naša spoločnosť   zmluvu na dodávku vody. Vlastník nehnuteľnosti – investor vodovodnej prípojky zabezpečuje :

 1. zemné práce
 2. vodomernú šachtu

Naša spoločnosť zabezpečí:

 1. montáž vodomeru (vlastníkom vodomeru je naša spoločnosť)
 2. napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod.

Paušálny poplatok za zriadenie prípojky, hodinové zúčtovacie sadzby a doprava sú uvedené v cenníku spoločnosti na našej internetovej stránke. K uvedenej sume je potrebné pripočítať cenu za materiál.
Odobraté množstvo vody (vodné) sa určuje podľa vodomeru. Naša spoločnosť umožňuje platiť mesačné preddavky a to v prípade, ak preddavok je vyšší ako 6,64 €, inak sa platí vodné na základe odpočtu meradla. Štandardný odpočet meradla sa  vykonáva cca 2x ročne. V prípade zmeny ceny sa vykonáva mimoriadny odpočet cca 1 -2 ročne. Po vykonaní odpočtu vodomeru obdrží zákazník faktúru na úhradu. Cena vodného je stanovená podľa Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s cenníkom spoločnosti.

Aké sú možnosti a podmienky platenia energií, ak vlastník bytu chce tento byt prenajať ? Byt sa nachádza v Žiline na sídlisku.2017-12-10T19:04:00+00:00
Naša spoločnosť poskytuje služby (dodávka vody a odvádzanie odpadovej vody) jednotlivým odberateľom prostredníctvom bytových družstiev, spoločenstiev a pod. Množstvo dodanej vody sa meria na päte domu fakturačným vodomerom. Toto množstvo sa fakturuje správcovi domu (bytovému podniku, spoločenstvu), ktorý následne spotrebu rozfakturuje jednotlivým bytom. Z uvedeného vyplýva, že naša spoločnosť nemá zmluvný vzťah s vlastníkmi jednotlivých bytov. Z tohto dôvodu Vám doporučujeme v uvedenej veci obrátiť sa na správcu domu.
Aká je tvrdosť vody v Žiline na Hlinách 6 ?2017-12-10T19:03:27+00:00
 Sídlisko Hliny 6, Žilina je zásobované z vodojemu Chrasť. Tvrdosť dodávanej pitnej vody za roky 2007-2010 je v rozmedzí 1,4 – 2,2 mmol/l. Priemer za uvedené obdobie je 2,0 mmol/l. NV SR č. 354/2006 Z. z. uvádza odporúčanú tvrdosť v rozmedzí 1,1-5,0 mmol/l.
Aký je obsah fluóru v mg/l pitnej vody v Kysuckom Novom Meste ?2017-12-10T19:03:00+00:00

Kysucké Nové Mesto je zásobované pitnou vodou z úpravne vody Nová Bystrica. Floridy sa pohybujú v rozmedzí <0,2-0,44mg/l. Priemer za roky 2007-2010 je 0,22 mg/l. Limit podľa NV SR č. 354/2006 Z. z. je 1,50 mg/l.

Ako postupovať pri žiadosti o vyjadrenie k výskytu sietí na pozemku ?2017-12-10T19:02:43+00:00
Na základe predloženia snímky z katastrálnej mapy naša spoločnosť na požiadanie za úhradu orientačne zakreslí a potvrdí výskyt našich sietí (vodovod, kanalizácia).
Čo robiť, ak vodomer neregistruje ?2017-12-10T19:01:35+00:00

V prípade, že vodomer neregistruje (z dôvodu výrobnej vady) je potrebné bezodkladne informovať našu spoločnosť, ktorá vodomer na vlastné náklady vymení.

Ako sa rieši zmena vlastníka nehnuteľnosti, t. j. aj zmena odberateľa ?2017-12-10T19:00:01+00:00

Pôvodný vlastník odhlási odberné miesto na predpísanom tlačive OdhlaskaVaK1. V odhláške si obidvaja (odhlasujúci a prihlasujúci) dohodnú dátum odhlásenia a stav vodomeru, od ktorého bude odber na nového vlastníka prihlásený. Naša spoločnosť vystaví faktúru na pôvodného odberateľa po dohodnutý stav. Pôvodný odberateľ si vysporiada s našou spoločnosťou všetky pohľadávky. Nový vlastník vypíše k prihláseniu odberného miesta predpísané tlačivo PrihlaskaVaK1. K uzatvoreniu zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou požadujeme predložiť :

 1. list vlastníctva nehnuteľnosti
 2. zriaďovaciu listinu spoločnosti (ak nehnuteľnosť kúpila právnická osoba)

Doporučujeme aby sa k prehláseniu odberného miesta súčasne na Zákaznícke centrum dostavili osobne pôvodný aj nový vlastník alebo splnomocnená osoba.

Je nárok na zľavu z vodného a stočného pre osobu, ktorá je ZŤP ?2017-12-10T18:55:30+00:00

Ceny sú stanovené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ceny platia pre všetkých odberateľov rovnako t. j. nie je možné z našej strany poskytnúť zľavu pre osobu, ktorá je ZŤP.

Ako si chrániť vodomer pred zamrznutím ?2017-12-10T18:54:56+00:00

Pri ochrane vodomeru pred zamrznutím doporučujeme dodržiavať nasledovné zásady:

 1. Zrealizovať vodomernú šachtu dostatočne priestrannú podľa pokynov našej spoločnosti a opatriť šachtu izoláciou.
 2. Poklop na šachte musí byť dobre zaizolovaný, utesnený a musí dobre dosadať.
 3. Vodomer doporučujeme chrániť  hrubou tkaninou, izolačnou vatou, polystyrénom.
 4. Šachta musí byť uzatvorená. Do šachty nesmie vnikať podzemná a ani povrchová voda.
 5. Ako tepelnú izoláciu nie je vhodné používať materiály ktoré môžu navlhnúť.
 6. Ak sa nehnuteľnosť dlhodobo počas zimných mesiacov nevyužíva je potrebné uzatvoriť vodu na hlavnom prívode a vypustiť vodu z potrubia z prípojky a vnútorných rozvodov.
Aký je obsah dusičnanov v pitnej vode v Žiline, na Hlinách VI. ?2017-12-10T18:52:03+00:00
Hliny VI. v Žiline sú zásobované z vodojemu Chrasť, kde sa dusičnany pohybujú v rozmedzí 2-6 mg/l. Limit : kojenecká voda 15 mg/l a voda pre dospelých 30 mg/l.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

 • Dispečing - hlásenie porúch:

 • +421 (0) 41 707 17 29
 • +421 (0) 905 575 347