EÚ fondy

/EÚ fondy
EÚ fondy 2017-12-10T23:34:53+00:00

Príprava a vstup Slovenska do Európskej únie zasiahli aj oblasť rozvoja zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania odpadových vôd. Táto oblasť je determinovaná cieľmi, ktoré definujú najmä :

Rámcová smernica o vode

– Smernica Rady č. 91/271/EHS v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd

Smernica Rady č. 98/83/ES o kvalite pitnej vody

Tieto normy vrámci SR sú upravené národnou legislatívou, najmä :

– zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách

– zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

So zámerom naplniť ciele podľa týchto legislatívnych rámcov Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. začali realizovať investičnú výstavbu už vrámci predvstupových fondov EÚ (ISPA) a po vstupe do EÚ aj ďalších fondov Európskej únie (kohézny fond, štrukturálne fondy).


Ukončené stavby:

– v roku 2009 projekt Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc

– v roku 2012 projekt Žilina – Trnové, kanalizácia

– v roku 2012 projekt Verejná kanalizácia Rajec, rekonštrukcia stokovej siete a ČOV

– v roku 2013 projekt SČOV Žilina, intenzifikácia

– v roku 2013 projekt Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Dolné Kysuce

– v roku 2016 projekt Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča

V roku 2016 sa začal proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a na výber stavebného dozora projektu Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce.

Dokumenty

– sprievodný list, 2. vysvetlenie, situácie a zápis k verejnej súťaži na PD vyhlásenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod č. 2012/S 84-138385 dňa 02.05.2012 a vo Vestníku verejného obstarávania 83/2012 pod č. 04874-MSS dňa 28.04.2012

(2012-06-07)

– 1. vysvetlenie k verejnej súťaži na PD vyhlásenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod č. 2012/S 84-138385 dňa 02.05.2012 a vo Vestníku verejného obstarávania 83/2012 pod č. 04874-MSS dňa 28.04.2012

(2012-05-11)

– sprievodný list, zápis z obhliadky, vysvetlenie k verejnej súťaži na práce vyhlásenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod č. 2011/S 60-097565 dňa 26.3.2011 a vo Vestníku verejného obstarávania 57/2011 pod č. 01945-MSP dňa 23.3.2011

(2011-05-04)

– Výkaz – Výmer

(2011-05-04)

– zápis a 1. vysvetlenie k verejnej súťaži na služby uverejnenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod č. 2011/S 31-051693 dňa 15. februára 2011 a vo Vestníku verejného obstarávania 31/2011 pod č. 01132-MSS dňa 15. 2. 2011

(2011-03-21)

– 3. vysvetlenie k verejnej súťaži na práce, položky rozpočtu

(2010-09-09)

– 3. vysvetlenie k verejnej súťaži na práce, položky rozpočtu

(2010-09-09)

– 3. vysvetlenie k verejnej súťaži na práce

(2010-09-09)

– 2. vysvetlenie k verejnej súťaži na práce

(2010-09-03)

– 2. vysvetlenie k verejnej súťaži na práce – Rozhodnutia KÚŽP Žilina

(2010-09-03)

– 2. vysvetlenie k verejnej súťaži na práce – Prílohy

(2010-09-03)

– 1. vysvetlenie k verejnej súťaži na práce uverejnenej vo Vestníku ÚVO č. 140/2010 pod č. 04903 – MSP a vo Vestníku EÚ pod č. 2010/S 141-217801

(2010-08-05)

– zápis a 1. vysvetlenie k verejnej súťaži na služby uverejnenej vo Vestníku ÚVO č. 121/2010 pod č. 04166 – MSS a vo Vestníku EÚ pod č. 2010/S 121-184011

(2010-07-30)

– zásady a technické podklady pre zriaďovanie vodovodných a kanalizačných prípojok pre nehnuteľnosti pripájané na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu

(2009-06-04)

– výzva na predkladanie ponúk, podprahová zákazka na poskytnutie služby

(2009-10-26)

– výzva na predkladanie ponúk, podprahová zákazka na poskytnutie práce

(2010-03-08)

– vysvetlenie č.1 a doplnenie súťažných podkladov z výzvy na

predkladanie ponúk na obstaranie prác

(2010-03-19)

– vysvetlenie č.2 a doplnenie súťažných podkladov z výzvy na

predkladanie ponúk na obstaranie prác

(2010-03-29)

– základné údaje o stavbe

(2009-02-06)

– výzva na predkladanie ponúk, podprahová zákazka na poskytnutie služby

(2009-09-21)

Projekty

Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce“

Dňa 25. októbra 2011 sa uskutočnilo slávnostné zahájenie stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie [...]

Stavba „Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“

Dňa 2.augusta 2010 boli zahájené práce na stavbe „Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej [...]

Stavba „Žilina -Trnové – kanalizácia“

Dňa 1.marca 2010 boli zahájené práce na stavbe „Žilina -Trnové – kanalizácia“, ktorá je [...]

Stavba „S ČOV Žilina – intenzifikácia“

Dňa 22.marca 2011, v deň, kedy si celý svet pripmenul Svetový deň vody, sa [...]

Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“

Dňa 8.7.2014 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd [...]

Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“

Dňa 22.06.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  v rámci prioritnej osi [...]

Profil verejného obstarávateľa

Na podstránke uvádzame informácie o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o [...]

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • +421 (0) 41 700 31 50
  • +421 (0) 905 575 347