Zákazníci

Cena vodného a stočného

2019-02-06T11:01:47+00:00

Na obdobie od 2.7.2018 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0007/2018/V zo dňa 25.06.2018 stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby: CenaVaS_2018OznCeny.pdf Oznam o novej cene VaS 2018.pdf ROKY 2017 - 2021 Ceny vodného a stočného na roky 2017 - 2021 - Rozhodnutie ÚRSO Na obdobie od 3.7.2017 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0260/2017/V zo dňa 26.06.2017 (www.urso.gov.sk) stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby: ROKY 2017 - 2021 Ceny vodného a stočného na roky 2017 - 2021 - Rozhodnutie ÚRSO Na obdobie [...]

Cena vodného a stočného2019-02-06T11:01:47+00:00

Elektronická faktúra

2017-12-14T15:56:49+00:00

Žiadosť o zasielanie elektronickej faktúry 1) Elektronická faktúra bude aktivovaná pre všetky odberné miesta podľa čísla zmluvy. 2) V prípade, že odberateľ požaduje zriadiť elektronické faktúry na viac zmlúv (odberateľ má väčší počet odberných miest) , je potrebné vypísať formulár "Žiadosť na zasielanie elektronickej faktúry" podľa počtu zmlúv uzatvorených našou spoločnosťou. 3) Vypísaním tejto Žiadosti odberateľ/producent vyjadruje Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry a Súhlas s Podmienkami pre zasielanie elektronickej faktúry, s ktorými sa oboznámil a plne im porozumel. Na znak slobodnej vôle, dobrovoľného a slobodného súhlasu tento formulár odosiela dodávateľovi. 4) Všetky dokumenty, ktoré súvisia so zasielaním elektronickej [...]

Elektronická faktúra2017-12-14T15:56:49+00:00

Nahlásenie stavu meradla (vodomeru)

2017-12-14T16:03:13+00:00

Formulár pre nahlásenie stavu meradla (vodomeru) Vážení odberatelia, v prípade, že zamestnanec našej spoločnosti nemohol vykonať odpočet meradla z dôvodu neprítomnosti odberateľa a zanechal odkaz, môžete stav na meradle nahlásiť od 01.09.2015 prostredníctvom nasledovného formulára : 1) Údaje z formulára budú slúžiť pre účely vystavenia faktúry. 2) V prípade, že naša spoločnosť stav na meradle neobdrží, dodávateľ vyúčtuje odberateľovi priemernú spotrebu podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobia a rozdiely zúčtuje pri najbližšej fakturácii.

Nahlásenie stavu meradla (vodomeru)2017-12-14T16:03:13+00:00

Práva a povinnosti odberateľov

2017-12-14T16:08:27+00:00

1. Základné pojmy 1.1. Odberateľ vody (ďalej odberateľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi. 1.2. Producent odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej producent) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie. 1.3. Dodávateľ je vlastník verejného vodovodou, verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, ktorý na základe uzatvorenej zmluvy o dodávke vody z verejného [...]

Práva a povinnosti odberateľov2017-12-14T16:08:27+00:00

Právne predpisy

2017-12-14T16:10:21+00:00

Texty zákonov a vyhlášok: Zákon č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach Zákon č. 364/2004 Z.z. O vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Vyhláška č. 124/2003 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií Vyhláška č. 397/2003 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu [...]

Právne predpisy2017-12-14T16:10:21+00:00

Dokumenty na stiahnutie

2019-02-26T14:15:51+00:00

INFORMÁCIA PRE PROJEKTANTOV S účinnosťou od 1.2.2008 boli v našej organizácii schválené Pravidlá pre zabezpečovanie vyjadrovacích činností, podľa ktorých pred spracovaním PD na vodovodnú a kanalizačnú prípojku musia byť vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu, kanalizácie určené body napojenia na príslušné rozvodné vedenia. Body napojenia sa určia na základe vyplneného tlačiva Žiadosť o určenie bodov napojenia na siete SEVAK, a.s. (pozri v Dokumenty - Žiadosť 8 a 9), ktoré poskytnú pracovníci v Zákazníckom centre SEVAK, a.s. v Žiline a v Čadci, resp. podateľňa v sídle spoločnosti SEVAK a.s. Na základe vyplnenej žiadosti a priloženej situácie z katastrálnej mapy, prípadne iného situatívneho [...]

Dokumenty na stiahnutie2019-02-26T14:15:51+00:00

Dobré rady ako ušetriť

2017-12-14T16:11:47+00:00

Viac ušetríte, ak odstránite všetky úniky vody, kvapkajúce kohútiky a nahradíte ich pákovými batériami, ktoré šetria vodu až o 30 %. Kvapkajúcim kohútikom odtečie až 160 litrov za mesiac. Viac ušetríte, ak sa sprchujete ako kúpete. Sprchovanie má byť krátke, pri nanášaní sprchovacieho šampónu nenechávajte vodu tiecť. Viac ušetríte, ak máte na sprche úsporné sprchovacie hlavice vybavené prietokovými regulátormi, ktoré znižujú spotrebu vody až o 30-40 %. Viac ušetríte, ak máte kombinované WC ako klasické WC. Viac ušetríte, ak umývate riad vo vode napustenej v dreze alebo umývate riad s batériami vybavenými prietokovými regulátormi vody alebo umývate riad v umývačke [...]

Dobré rady ako ušetriť2017-12-14T16:11:47+00:00

Kanalizácia (mesto Rajec)

2017-12-14T16:12:21+00:00

UPOZORNENIE ! Dokumenty a formuláre uvedené na tejto podstránke slúžia pre zákazníkov napájajúcich sa na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci projektu "Verejná kanalizácia Rajec - rekonštrukcia stokovej siete a ČOV", spolufinancovaného z Kohézneho fondu Európskej únie. Dokumenty   Výzva na pripojenie na verejnú kanalizáciu.pdf (2012-07-19) Žiadosť 12.xls - o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu za účelom odvádzania odpadových vôd (Mestá) (2012-07-19)

Kanalizácia (mesto Rajec)2017-12-14T16:12:21+00:00

Vodovod, kanalizácia (Horné Kysuce)

2017-12-14T16:13:35+00:00

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc 1.   Prípojky a) Vodovodná prípojka : - typ vodomernej šachty : monolitická, plastová, prefabrikovaná. Podrobné informácie o vodomerných šachtách je možné získať na zákazníckom centre Čadca - rozmery vodomernej šachty: je možné získať na zákazníckom centre Čadca - miesto osadenia vodomernej šachty:  v  zásade v mieste ukončenia prípojky stavbou. - materiál prípojky : Plyetylén HDPE 100, D 32 mm - financovanie vodomernej šachty, vodovodnej prípojky:  odberateľ si zabezpečuje a financuje  vodomernú šachtu a realizuje a financuje si aj vodovodnú prípojku za vodomerom.Vodomerná šachta musí mať atest, certifikát alebo doklad o zhode.b) Kanalizačná prípojka : [...]

Vodovod, kanalizácia (Horné Kysuce)2017-12-14T16:13:35+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • Nahlásenie stavu vodomeru – bezplatná linka (v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod.):

  • +421 (0) 800 500 852