Aktuality

/Aktuality

Nahlásenie stavu meradla (vodomeru)

2017-12-14T16:03:13+00:00

Formulár pre nahlásenie stavu meradla (vodomeru) Vážení odberatelia, v prípade, že zamestnanec našej spoločnosti nemohol vykonať odpočet meradla z dôvodu neprítomnosti odberateľa a zanechal odkaz, môžete stav na meradle nahlásiť od 01.09.2015 prostredníctvom nasledovného formulára : 1) Údaje z formulára budú slúžiť pre účely vystavenia faktúry. 2) V prípade, že naša spoločnosť stav na meradle neobdrží, dodávateľ vyúčtuje odberateľovi priemernú spotrebu podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobia a rozdiely zúčtuje pri najbližšej fakturácii.

Nahlásenie stavu meradla (vodomeru) 2017-12-14T16:03:13+00:00

Cena vodného a stočného

2017-12-14T16:04:55+00:00

ROKY 2017 - 2021 Ceny vodného a stočného na roky 2017 - 2021 - Rozhodnutie ÚRSO Na obdobie od 3.7.2017 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0260/2017/V zo dňa 26.06.2017 (www.urso.gov.sk) stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby: cena vodného a stočného bez DPH s DPH cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3) 1,0483 € 1,2580 €   ROKY 2017 - 2021 Ceny vodného a stočného na roky 2017 - 2021 - Rozhodnutie ÚRSO Na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. [...]

Cena vodného a stočného 2017-12-14T16:04:55+00:00

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu „kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“

2017-12-14T14:46:00+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“, spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie. Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu splaškových odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie.  Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, [...]

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu „kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“ 2017-12-14T14:46:00+00:00

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča

2017-12-14T14:46:15+00:00

INFORMÁCIE PRE OBČANOV V súvislosti s prebiehajúcou výstavbou vodovodu a kanalizácie v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Petrovice, Kolárovice, Hvozdnica, Štiavnik, v Bytči na Družstevnej ulici a miestnych častiach Hliník a Malá Bytča touto formou informujeme občanov o postupe, ktorý je potrebné zo strany majiteľov nehnuteľností dodržať, aby im bolo v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“ z jej rozpočtu vybudované vodovodné, resp. kanalizačné tzv. odbočenie. Na  odbočenie majiteľ nehnuteľnosti, na svoje náklady, pripojí vodovodnú/kanalizačnú prípojku. Počas realizácie sa vybuduje vodovodné, resp. kanalizačné odbočenie hlavného potrubia pre každú nehnuteľnosť, ktorej majiteľ vyjadrí záujem o napojenie [...]

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča 2017-12-14T14:46:15+00:00

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu „Žilina -Trnové – kanalizácia“

2017-12-14T14:46:28+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.                                     v y z ý v a j ú   vlastníkov nehnuteľností mestských častí Trnové (okrem ul. Chotárna) a Rosinky na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci stavby „Žilina - Trnové – kanalizácia“, spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie. Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu splaškových odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia. K 31.7.2017 sa na verejnú kanalizáciu pripojilo viac ako 77 % vlastníkov nehnuteľností. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných doch a verejných [...]

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu „Žilina -Trnové – kanalizácia“ 2017-12-14T14:46:28+00:00

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu „zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu dolné Kysuce“

2017-12-14T14:46:42+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.                                     v y z ý v a j ú   vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby  "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu  Dolné Kysuce“, spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie. Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu splaškových odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia. K 31.5.2017 sa na verejnú kanalizáciu pripojilo 58,13 % vlastníkov nehnuteľností. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných doch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa [...]

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu „zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu dolné Kysuce“ 2017-12-14T14:46:42+00:00

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod „dodávka pitnej vody a odkanalizovanie horných Kysúc“

2017-12-14T14:46:54+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie. Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu splaškových odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia. K 31.5.2017 sa na verejnú kanalizáciu pripojilo viac ako 76,47 % vlastníkov nehnuteľností. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona [...]

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod „dodávka pitnej vody a odkanalizovanie horných Kysúc“ 2017-12-14T14:46:54+00:00

Metodická príručka – dolné Kysuce

2017-12-14T14:47:06+00:00

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie DolneKysuce_prirucka_final.pdf (2014-07-31)

Metodická príručka – dolné Kysuce 2017-12-14T14:47:06+00:00

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu „intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“

2017-12-14T14:47:19+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“ Naša spoločnosť : 1. vykonáva intenzívne kontroly pripojených a nepripojených vlastníkov nehnuteľností 2. spolupracuje s obcami ohľadom nenapojených vlastníkov nehnuteľnosti za účelom zjednania nápravy 3. predkladá podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý uloží pokutu do výšky 331 € V roku 2008 bola ukončená výstavba verejnej kanalizácie spolufinancovanej z prostriedkov Európske únie. K 31.5.2017 je celkove pripojených na verejnú kanalizáciu 99,02 [...]

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu „intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“ 2017-12-14T14:47:19+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • +421 (0) 41 700 31 50
  • +421 (0) 905 575 347